Home > Javascript > Javascript căn bản > Javascript: sử dụng tất cả các toán tử với hai số a và b
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Javascript: sử dụng tất cả các toán tử với hai số a và b

Cho hai số a = 12, b = 5. Hãy sử dụng tất cả các toán tử toán học như cộng trừ nhân chia  và các toán tử gán để tính giá trị của hai số a và b này.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Sau đây là bài giải tham khảo.

Bài giải tính toán với các toán tử RUN
var a = 12;
var b = 5;

// TOÁN TỬ TOÁN HỌC
document.write( "a + b = " + (a + b) + "<br/>");
document.write( "a - b = " + (a - b) + "<br/>");
document.write( "a * b = " + (a * b) + "<br/>");
document.write( "a / b = " + (a / b) + "<br/>");
document.write( "a % b = " + (a % b) + "<br/>");

// TOÁN TỬ GÁN
document.write( "a = b = " + (a % b) + "<br/>");
document.write( "a += b = " + (a += b) + "<br/>");
document.write( "a -= b = " + (a -= b) + "<br/>");
document.write( "a *= b = " + (a *= b) + "<br/>");
document.write( "a /= b = " + (a /= b) + "<br/>");
document.write( "a %= b = " + (a %= b) + "<br/>");

// TOÁN TỬ QUAN HỆ
document.write( "a > b: " + (a > b) + "<br/>");
document.write( "a >= b: " + (a >= b) + "<br/>");
document.write( "a < b: " + (a < b) + "<br/>");
document.write( "a <= b: " + (a <= b) + "<br/>");
document.write( "a != b: " + (a != b) + "<br/>");
document.write( "a == b: " + (a == b) + "<br/>");

// TOÁN TỬ LUẬN LÝ
document.write( "a && b: " + (a && b) + "<br/>");
document.write( "a || b: " + (a || b) + "<br/>");
document.write( "!a: " + (!a) + "<br/>");
document.write( "!b: " + (!b) + "<br/>");

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Tính giá trị của hai số a và b được nhập vào từ hàm prompt
Javascript: sử dụng tất cả các toán tử với hai số a và b
Javascript - a++ và ++a khác nhau như thế nào?

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP