Javascript: sử dụng tất cả các toán tử với hai số a và b

Cho hai số a = 12, b = 5. Hãy sử dụng tất cả các toán tử toán học như cộng trừ nhân chia  và các toán tử gán để tính giá trị của hai số a và b này.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Sau đây là bài giải tham khảo.

Bài giải tính toán với các toán tử RUN
var a = 12;
var b = 5;

// TOÁN TỬ TOÁN HỌC
document.write( "a + b = " + (a + b) + "<br/>");
document.write( "a - b = " + (a - b) + "<br/>");
document.write( "a * b = " + (a * b) + "<br/>");
document.write( "a / b = " + (a / b) + "<br/>");
document.write( "a % b = " + (a % b) + "<br/>");

// TOÁN TỬ GÁN
document.write( "a = b = " + (a % b) + "<br/>");
document.write( "a += b = " + (a += b) + "<br/>");
document.write( "a -= b = " + (a -= b) + "<br/>");
document.write( "a *= b = " + (a *= b) + "<br/>");
document.write( "a /= b = " + (a /= b) + "<br/>");
document.write( "a %= b = " + (a %= b) + "<br/>");

// TOÁN TỬ QUAN HỆ
document.write( "a > b: " + (a > b) + "<br/>");
document.write( "a >= b: " + (a >= b) + "<br/>");
document.write( "a < b: " + (a < b) + "<br/>");
document.write( "a <= b: " + (a <= b) + "<br/>");
document.write( "a != b: " + (a != b) + "<br/>");
document.write( "a == b: " + (a == b) + "<br/>");

// TOÁN TỬ LUẬN LÝ
document.write( "a && b: " + (a && b) + "<br/>");
document.write( "a || b: " + (a || b) + "<br/>");
document.write( "!a: " + (!a) + "<br/>");
document.write( "!b: " + (!b) + "<br/>");

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP