Home > Javascript > Javascript căn bản > Tính giá trị của hai số a và b được nhập vào từ hàm prompt

Tính giá trị của hai số a và b được nhập vào từ hàm prompt

Cho hai số a và b được lấy từ người dùng thông qua hàm prompt, sau đó thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và chia lấy dư trên hai số đó rồi in kết quả lên trình duyệt.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Chúng ta sẽ khai báo hai biến a và b, sau đó sử dụng hàm prompt để cho người dùng nhập giá trị vào. Sau khi nhập xong giá trị thì mình sẽ sử dụng các toán tử toán học để tính toán.

XEM DEMO

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <script language="javascript">
      
      var a, b;
      
      // Lấy giá trị từ ngươi dùng
      a = prompt("Nhập số a");
      b = prompt("Nhập số b");
      
      // Đổi sang kiểu Number
      a = parseInt(a);
      b = parseInt(b);
      
      // In kết quả ra trình duyệt
      document.write("Tổng hai số " + a + " và " + b + " là " + (a + b) + "<br/>");
      document.write("Hiệu hai số " + a + " và " + b + " là " + (a - b) + "<br/>");
      document.write("Tích hai số " + a + " và " + b + " là " + (a * b) + "<br/>");
      document.write("Thương hai số " + a + " và " + b + " là " + (a / b) + "<br/>");
      document.write("Phần dư khi chia hai số " + a + " và " + b + " là " + (a % b) + "<br/>");
      
    </script>
  </body>
</html>

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Tính giá trị của hai số a và b được nhập vào từ hàm prompt
Javascript: sử dụng tất cả các toán tử với hai số a và b
Javascript - a++ và ++a khác nhau như thế nào?

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP