PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính giá trị của hai số a và b được nhập vào từ hàm prompt

Cho hai số a và b được lấy từ người dùng thông qua hàm prompt, sau đó thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và chia lấy dư trên hai số đó rồi in kết quả lên trình duyệt.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Chúng ta sẽ khai báo hai biến a và b, sau đó sử dụng hàm prompt để cho người dùng nhập giá trị vào. Sau khi nhập xong giá trị thì mình sẽ sử dụng các toán tử toán học để tính toán.

XEM DEMO

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <script language="javascript">
      
      var a, b;
      
      // Lấy giá trị từ ngươi dùng
      a = prompt("Nhập số a");
      b = prompt("Nhập số b");
      
      // Đổi sang kiểu Number
      a = parseInt(a);
      b = parseInt(b);
      
      // In kết quả ra trình duyệt
      document.write("Tổng hai số " + a + " và " + b + " là " + (a + b) + "<br/>");
      document.write("Hiệu hai số " + a + " và " + b + " là " + (a - b) + "<br/>");
      document.write("Tích hai số " + a + " và " + b + " là " + (a * b) + "<br/>");
      document.write("Thương hai số " + a + " và " + b + " là " + (a / b) + "<br/>");
      document.write("Phần dư khi chia hai số " + a + " và " + b + " là " + (a % b) + "<br/>");
      
    </script>
  </body>
</html>

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Cấp độ private / protected của class trong Javascript

Cấp độ private / protected của class trong Javascript

Top