Home > Javascript > Javascript căn bản > Hãy khai báo 5 biến đúng và 5 biến sai trong Javascript

Hãy khai báo 5 biến đúng và 5 biến sai trong Javascript

Bằng kiến thức đã học trong bài lý thuyết bạn hãy tự mình biên soạn ra 5 biến đúng và 5 biến sau trong Javascript, sau đó gián giá trị cho chúng và sử dụng hàm document.write để in ra ngoài trình duyệt.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này bạn phải đọc kỹ quy tắc khai báo biến. Và sau đây là bài giải tham khảo.

5 cách khai báo biến sai trong Javascript.

var $username; // Sai vì có ký tự đặc biệt $
var user name; // Sai vì có khoảng trắng
var username // Sai vì thiếu dấu chấm phẩy ở cuối lệnh
var 1username; // Sai vì ký tự đầu tiên là số
var username1 username 2 username 3; // sai vì thiếu dấu phẩy ngăn cách giữa các biến

5 cách khai báo biến đúng trong Javascript

// Khai báo biến
var domain;
var email;
var fullname, phone, skype;

// Gán giá trị cho biến
domain = 'freetuts.net';
email = 'thehalfheart@gmail.com';
fullname = 'Nguyễn Văn Cường';
phone = '0979306603';
skype = 'thehalfheart';

// In biến ra trình duyệt
document.write(domain);
document.write('<br/>'); // Xuống hàng
document.write(email);
document.write('<br/>'); // Xuống hàng
document.write(fullname);
document.write('<br/>'); // Xuống hàng
document.write(phone);
document.write('<br/>'); // Xuống hàng
document.write(skype);

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Hãy khai báo 5 biến đúng và 5 biến sai trong Javascript
Trong Javascript có thể gán giá trị cho biến lúc khai báo không?
Javascript - khai báo biến không có từ var được không?

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP