Home > Javascript > Javascript căn bản > Trong Javascript có thể gán giá trị cho biến lúc khai báo không?

Trong Javascript có thể gán giá trị cho biến lúc khai báo không?

Mình có một thắc mắc là trong Javascript có thể gán giá trị cho biến lúc khai báo không? nếu có thì cho một vài ví dụ cụ thể.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hoàn toàn được bằng cách dùng toán tử bằng (=) lúc khai báo.

Ví dụ:

var myName = 'Nguyễn Văn Cường';

Trường hợp không gán giá trị lúc khai báo thì code sẽ như sau:

// Khai báo biến
var myName;

// Gán giá trị cho biến
myName = 'Nguyễn Văn Cường';

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Hãy khai báo 5 biến đúng và 5 biến sai trong Javascript
Trong Javascript có thể gán giá trị cho biến lúc khai báo không?
Javascript - khai báo biến không có từ var được không?

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP