javascript can ban gif Javascript căn bản

Quảng cáo

Javascript: Tìm tên các loại trái cây trong kho hàng

Có một kho hàng chứa rất nhiều trái cây và người ta muốn viết ứng dụng tìm tên của lọa trái cây thông qua mã trái cây. Mã trái cây chính là một dãy số ký hiệu giúp dễ dàng quản lý hơn.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Kho hàng trái cây sẽ chứa một số lượng trái cây nhất định nên khi người dùng nhập mã ta phải kiểm tra mã đó có tồn tại trong kho hàng hay không, nếu tồn tại thì in ra tên trái cây và nếu không tìm thấy thì thông báo là kho hàng không tồn tại mã  đó.

Bài giải tham khảo RUN
// Nhập mã trái cây
var code = prompt('Nhập mã trái cây', 0);

// Biến lưu trữ thông báo
var message = '';

// Lấy tên thứ của ngày hiện tại
switch (code) {
  case '1':
    message = "Trái Đu Đủ";
    break;
  case '2':
    message = "Trái Xoài";
    break;
  case '3':
    message = "Trái Mít";
    break;
  case '4':
    message = "Trái Nhãn";
    break;
  case '5':
    message = "Trái Chôm Chôm";
    break;
  case '6':
    message = "Trái Sầu Riêng";
    break;
  case '7':
    message = "Trái Sầu Riêng";
    break;
  case '8':
    message = "Trái Chanh";
    break;
  case '9':
    message = "Trái Dưa";
    break;  
  default : 
    message = "Không tìm thấy trái cây";
}

// In thông báo
document.write(message);

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top