PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript: Tìm thứ trong tuần của ngày hiện tại

Hãy sử dụng lệnh switch case để tìm tên thứ của ngày hiện tại trong tuần. Ví dụ hôm nay là thứ 2 thì bạn sẽ in ra là "Thứ hai", chủ nhật thì sẽ in ra là "Chủ nhật".

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này thì bạn cần phải biết đối tượng Date và hàm getDate().

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để lấy ngày hiện tại thì ta thông qua đối tượng Date, đối tượng này sẽ chứa thông tin về ngày tháng của ngày hiện tại.

var date = new Date();

// Lấy số thứ tự của ngày hiện tại
var current_day = date.getDay();

Từ khóa new Date() dùng để tạo mới một đối tượng date.

Hàm getDate() sẽ trả về một số từ 0 - 6. Theo nguyên tắc thì mỗi tuần có 7 ngày mà số thứ tự lại bắt đầu từ 0 nên ta sẽ sử dụng công thức sau để in ra tên thứ của ngày.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • 0 => chủ nhật
 • 1 => thứ 2
 • 2 => thú 3
 • 3 => thứ 4
 • 4 => thứ 5
 • 5 => thứ 6
 • 6 => thứ 7

Bài giải RUN
// Khai báo đối tượng Date
var date = new Date();

// Lấy số thứ tự của ngày hiện tại
var current_day = date.getDay();

// Biến lưu tên của thứ
var day_name = '';

// Lấy tên thứ của ngày hiện tại
switch (current_day) {
case 0:
  day_name = "Chủ nhật";
  break;
case 1:
  day_name = "Thứ hai";
  break;
case 2:
  day_name = "Thứ ba";
  break;
case 3:
  day_name = "Thứ tư";
  break;
case 4:
  day_name = "Thứ năm";
  break;
case 5:
  day_name = "Thứ sau";
  break;
case 6:
  day_name = "Thứ bảy";
}

document.write(day_name);

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top