Javascript: Tìm thứ trong tuần của ngày hiện tại

Hãy sử dụng lệnh switch case để tìm tên thứ của ngày hiện tại trong tuần. Ví dụ hôm nay là thứ 2 thì bạn sẽ in ra là "Thứ hai", chủ nhật thì sẽ in ra là "Chủ nhật".

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này thì bạn cần phải biết đối tượng Date và hàm getDate().

Để lấy ngày hiện tại thì ta thông qua đối tượng Date, đối tượng này sẽ chứa thông tin về ngày tháng của ngày hiện tại.

var date = new Date();

// Lấy số thứ tự của ngày hiện tại
var current_day = date.getDay();

Từ khóa new Date() dùng để tạo mới một đối tượng date.

Hàm getDate() sẽ trả về một số từ 0 - 6. Theo nguyên tắc thì mỗi tuần có 7 ngày mà số thứ tự lại bắt đầu từ 0 nên ta sẽ sử dụng công thức sau để in ra tên thứ của ngày.

 • 0 => chủ nhật
 • 1 => thứ 2
 • 2 => thú 3
 • 3 => thứ 4
 • 4 => thứ 5
 • 5 => thứ 6
 • 6 => thứ 7

Bài giải RUN
// Khai báo đối tượng Date
var date = new Date();

// Lấy số thứ tự của ngày hiện tại
var current_day = date.getDay();

// Biến lưu tên của thứ
var day_name = '';

// Lấy tên thứ của ngày hiện tại
switch (current_day) {
case 0:
  day_name = "Chủ nhật";
  break;
case 1:
  day_name = "Thứ hai";
  break;
case 2:
  day_name = "Thứ ba";
  break;
case 3:
  day_name = "Thứ tư";
  break;
case 4:
  day_name = "Thứ năm";
  break;
case 5:
  day_name = "Thứ sau";
  break;
case 6:
  day_name = "Thứ bảy";
}

document.write(day_name);

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP