javascript can ban gif Javascript căn bản

Quảng cáo

Vòng lặp for trong Javascript In các số chia hết cho 3 từ 0 - 100

DEMO

Cho khoảng từ 0 đến 100, hãy in ra tất cả các số chia hết cho 3, hãy trình bày thuật toán và hướng giải cụ thể, sau đó xây dựng ứng dụng bằng cách kết hợp lệnh if else và vòng lặp trong Javascript.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Trước tiên bạn cần phải hiểu thuật toán tìm số chia hết cho 3 đã nhé. Một số chia hết cho ba khi số dư nó chia cho 3 bằng 0.

if (n % 3 == 0){
    document.write("n chia hết cho 3");
}

Như vậy trong mỗi vòng lặp ta chỉ cần sử dụng thuật toán này là có thể tìm được số chia hết cho 3. Sau đây là toàn bộ bài giải.

Quảng cáo

for (var i = 0; i <= 100; i++){
    if (i % 3 == 0){
        document.write(i + ' - ');
    }
}

Bạn có thể xem demo để hiểu rõ hơn.

Quảng cáo

Một số bài tập vòng lặp for trong JS

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top