Home > Javascript > Javascript căn bản > Vòng lặp for trong Javascript In ra các số từ 100 - 0

Vòng lặp for trong Javascript In ra các số từ 100 - 0

DEMO

Hãy in ra các số từ 100 trở về 0 bằng Javascript, bạn có thể sử dụng vòng lặp for kết hợp với lênh write trong Javascript để giải. Tuy nhiên mình sẽ gợi ý cho bạn là sử dụng bước nhảy giảm trong vòng lặp nhé.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Đây là vòng lặp lặp từ cao xuống thấp nên ta sẽ sử dụng vòng lặp for với điểm bắt đầu là 100, điểm kết thúc là 0 và bước nhảy sẽ giảm 1 đơn vị.

for (var i = 100; i >= 0; i--)

Trong đó:

  • var i = 100 là điểm bắt đầu
  • i >= 0 là điểm kết  thúc
  • i-- là bước nhảy giảm

Sau đây là bài giải:

for (var i = 100; i >= 0; i--){
    document.write(i + ' - ');
}

Bạn có thể chạy demo để xem.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Vòng lặp for trong Javascript In ra các số từ 1 - 100
Vòng lặp for trong Javascript In ra các số từ 100 - 0
Vòng lặp for trong Javascript In các số chia hết cho 3 từ 0 - 100

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP