Home > Javascript > Javascript căn bản > Javascript - Chuyển bài toán từ while sang do while và ngược lại

Javascript - Chuyển bài toán từ while sang do while và ngược lại

Sử dụng các kiến thức đã học về vòng lặp while và vòng lặp do while, hãy giải hai bài toán chuyển đổi cách sử dụng vòng lặp dưới đây.

Bài 01: Hãy chuyển đổi bài toán sau đây từ vòng lặp while sang vòng lặp do while

var i = 10;
while (i < 100){
  document.write(i + '<br/>');
  i++;
}

Bài 02: Hãy chuyển bài toán sau đây từ vòng lặp do while sang vòng lặp while

var t = '';
    
do {
  t = prompt('Vui lòng nhập chữ a để kết thúc vòng lặp');
}
while (t !== 'a');

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này ban phải hiểu cấu trúc và ý nghĩa của từng thành phần cấu tạo nên vòng lặp while và do while.

Bài 01: Chuyển đổi sang vòng lặp do while

var i = 10;
do{
  document.write(i + '<br/>');
  i++;
} while (i < 100);

Bài 02: Chuyển đổi sang vòng lặp while

var t = '';
    
while (t !== 'a') {
  t = prompt('Vui lòng nhập chữ a để kết thúc vòng lặp');
}

Nếu không hiểu thì các bạn có thể comment bên dưới nhé.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Javascript - In các số từ 1 - 100 bằng vòng lặp while và do while
Javascript - Chuyển bài toán từ while sang do while và ngược lại
Javascript - giải bài toán bằng vòng lặp for và while
Tóm tắt ba vòng lặp for - while và do while trong Javascript

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP