PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript - Chuyển bài toán từ while sang do while và ngược lại

Sử dụng các kiến thức đã học về vòng lặp while và vòng lặp do while, hãy giải hai bài toán chuyển đổi cách sử dụng vòng lặp dưới đây.

Bài 01: Hãy chuyển đổi bài toán sau đây từ vòng lặp while sang vòng lặp do while

var i = 10;
while (i < 100){
  document.write(i + '<br/>');
  i++;
}

Bài 02: Hãy chuyển bài toán sau đây từ vòng lặp do while sang vòng lặp while

var t = '';
    
do {
  t = prompt('Vui lòng nhập chữ a để kết thúc vòng lặp');
}
while (t !== 'a');

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này ban phải hiểu cấu trúc và ý nghĩa của từng thành phần cấu tạo nên vòng lặp while và do while.

Bài 01: Chuyển đổi sang vòng lặp do while

var i = 10;
do{
  document.write(i + '<br/>');
  i++;
} while (i < 100);

Bài 02: Chuyển đổi sang vòng lặp while

var t = '';
    
while (t !== 'a') {
  t = prompt('Vui lòng nhập chữ a để kết thúc vòng lặp');
}

Nếu không hiểu thì các bạn có thể comment bên dưới nhé.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Cấp độ private / protected của class trong Javascript

Cấp độ private / protected của class trong Javascript

Top