Home > Javascript > Javascript căn bản > Tóm tắt ba vòng lặp for - while và do while trong Javascript

Tóm tắt ba vòng lặp for - while và do while trong Javascript

Trong Javascript có rất nhiều vòng lặp nhưng vòng lặp nào la thường xuyên sử dụng? Liệu vòng lặp while và do while có thường xuyên được sử dụng hay không? Hãy tóm tắt ba vòng lặp for, while và do while để làm sáng tỏ các câu hỏi trên.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cho tới bài này thì mình đã giới thiệu ba vòng lặp đó là vòng lặp for, vòng lặp while và do while. Và trước khi đi vào câu hỏi thì chúng ta cần phải biết các tính chất đặc trưng của mỗi vòng lặp đã nhé.

Sơ lược về ba vòng lặp

Vòng lặp for thì cần phải xác định số lần lặp, nghĩa là điều kiện dừng phải rõ ràng và nhìn vào là có thể thấy được lặp bao nhiêu lần.

Vòng lặp while là vòng lặp cho trường hợp không biết tổng số lần lặp, đây là vòng lặp hay dẫn tới bị lặp vô hạn nhiều nhất bởi điều kiện lặp có thể sẽ luôn luôn là true.

Vòng lặp do while cũng lặp cho trường hợp không biết tổng số lần lặp, tuy nhiên nó có một tính chất đó là sẽ thực hiện trước khi kiểm tra điều kiện, vì vậy đây là vòng lặp có số lần thực thi luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 1.

Với các đặc điểm trên thì tùy vào mỗi bài toán mà ta sẽ quyết định chọn vòng lặp phù hợp. Ví dụ cần in các số từ 1 đến 100 thì ta chọn vòng lặp for là dễ nhất. Sử dụng hàm prompt để lấy giá trị từ người dùng cho tới khi họ không nhập thì thì ta sử dụng vòng lặp while vì đây là trường hợp không biết tổng số lần lặp.

Chuyển đổi giữa các vòng lặp

Tùy vào mỗi bài toán mà ta có thể sử dụng cả 3 vòng lặp để giải, ví dụ với bài toán in các số chẵn trong khoảng từ 1 đến 100 thì ta hoàn toàn sử dụng được cả ba vòng lặp trên. 

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Javascript - In các số từ 1 - 100 bằng vòng lặp while và do while
Javascript - Chuyển bài toán từ while sang do while và ngược lại
Javascript - giải bài toán bằng vòng lặp for và while
Tóm tắt ba vòng lặp for - while và do while trong Javascript

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP