Home > Javascript > Javascript căn bản > Javascript - giải bài toán bằng vòng lặp for và while

Javascript - giải bài toán bằng vòng lặp for và while

Hãy sử dụng kiến thức vòng lặp for và vòng lặp while đã học để giải bài toán sau bằng hai cách, cách thứ nhất là sử dụng vòng lặp for và cách thứ hai là sử dụng vòng lặp while: Hãy in ra tất cả các số lẻ từ 0 tới 100.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trước tiên bạn cần đọc bài thuật toán kiểm tra số chẵn và lẻ để hiểu cách kiểm tra một số là số chẵn hay số lẽ đã nhé, sau đó bạn tham khảo cách giải dưới đây.

Sử dụng vòng lặp for

XEM DEMO

for (var i = 0; i <= 100; i++)
{
  if (i % 2 == 0){
    document.write(i + ' là số chẵn <br/>');
  }
}

Sử dụng vòng lặp while

XEM DEMO

var i = 0;
while (i <= 100)
{
  if (i % 2 == 0){
    document.write(i + ' là số chẵn <br/>');
  }
  i++;
}

Qua bài này bạn thấy vỡi một bài toán bất kì thì có rất nhiều tiếp cận, và sử dụng cách nào để giải thì phụ thuộc vào kiến thức của người lập trình viên.

Rất đơn giản nên mình sẽ không giải thích gì thêm nhé.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Javascript - In các số từ 1 - 100 bằng vòng lặp while và do while
Javascript - Chuyển bài toán từ while sang do while và ngược lại
Javascript - giải bài toán bằng vòng lặp for và while
Tóm tắt ba vòng lặp for - while và do while trong Javascript

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP