Javascript - giải bài toán bằng vòng lặp for và while

Hãy sử dụng kiến thức vòng lặp for và vòng lặp while đã học để giải bài toán sau bằng hai cách, cách thứ nhất là sử dụng vòng lặp for và cách thứ hai là sử dụng vòng lặp while: Hãy in ra tất cả các số lẻ từ 0 tới 100.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trước tiên bạn cần đọc bài thuật toán kiểm tra số chẵn và lẻ để hiểu cách kiểm tra một số là số chẵn hay số lẽ đã nhé, sau đó bạn tham khảo cách giải dưới đây.

Sử dụng vòng lặp for

XEM DEMO

for (var i = 0; i <= 100; i++)
{
    if (i % 2  == 0){
        document.write(i + ' là số chẵn <br/>');
    }
}

Sử dụng vòng lặp while

XEM DEMO

var i = 0;
while (i <= 100)
{
    if (i % 2  == 0){
        document.write(i + ' là số chẵn <br/>');
    }
    i++;
}

Qua bài này bạn thấy vỡi một bài toán bất kì thì có rất nhiều tiếp cận, và sử dụng cách nào để giải thì phụ thuộc vào kiến thức của người lập trình viên.

Rất đơn giản nên mình sẽ không giải thích gì thêm nhé.

Nguồn: freetuts.net