Home > Javascript > Javascript căn bản > Javascript - In các số từ 1 - 100 bằng vòng lặp while và do while

Javascript - In các số từ 1 - 100 bằng vòng lặp while và do while

Hãy sử dụng vòng lặp while và vòng lặp do while trong Javascript để in ra các số từ 1 đến 100. Lưu ý là trình bày bài giải ở cả hai vòng lặp while và do while nhé, giải thích kỹ càng tốt.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài này mình đã giải ở bài vòng lặp for rồi, nhưng hôm nay đề bài yêu cầu sử dụng vòng lặp while và do while nên mình xin phép được giải lại nhé.

Sử dụng vòng lặp while

Đầu tiên ta khai báo một biến var i = 1, sau đó lặp với điều kiện lặp là i <= 100, sau đó ở mỗi lần lặp ta in giá trị của i ra là được. Đừng quên là sau mỗi lần lặp ta phải tăng i lên để tránh lặp vô hạn nhé.

XEM DEMO

var i = 1;
while (i <= 100){
    document.write(i + "<br/>");
    i++;
}

Sử dụng vòng lặp do while

Có một lưu ý khi sử dụng vòng lặp do while đó là nó sẽ luôn luôn lặp trước rồi mới kiểm tra điều kiện sau, vì vậy khi sử dụng vòng lặp này thì số lần lặp phải luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 1.

Về cách làm thì ta cũng làm tương tự như vòng lặp while.

XEM DEMO

var i = 1;
do {
    document.write(i + "<br/>");
    i++;
} while (i <= 100);

Chúc các bạn học tốt nhé.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Javascript - In các số từ 1 - 100 bằng vòng lặp while và do while
Javascript - Chuyển bài toán từ while sang do while và ngược lại
Javascript - giải bài toán bằng vòng lặp for và while
Tóm tắt ba vòng lặp for - while và do while trong Javascript

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP