Sử dụng hàm alert để in ra thông tin cá nhân của bạn

Trong bài tập này các bạn sẽ được thực hành với hàm alert. Hãy sử dụng hàm alert để xuất ra thông tin cá nhân của bạn, các thông tin bao gồm:

 • Họ và tên
 • Email
 • Địa chỉ

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài này khá đơn giản nên mình không giải thích nhiều nhé các bạn.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Bài tập Javascript</title>
  </head>
  <body>
    <script language="javascript">
      var name = 'Nguyễn Văn Cường';
      var email = 'thehalfheart@gmail.com';
      var address = 'Thôn 2, Eahu, Cưkuin, Đăklăk';
      
      alert('Tên của bạn là' + name);
      alert('Email của bạn là' + email);
      alert('Địa chỉ của bạn là' + address);
    </script>
  </body>
</html>

Trong ví dụ này mình có sử dụng toán tử nối chuỗi đó là toán tử +, toán tử này có tác dụng nối hai chuỗi với nhau.

Nguồn: freetuts.net