Home > Javascript > Javascript căn bản > Sử dụng hàm prompt lấy thông tin của khách hàng

Sử dụng hàm prompt lấy thông tin của khách hàng

Hãy sử dụng hàm prompt trong Javascript để lấy các thông tin của khách hàng, sau khi lấy thông tin thì sử dụng hàm document.write để in các giá trị đó ra trình duyệt.

Các thông tin khách hàng cần lấy bao gồm:

 • Tên
 • Email
 • Số điện thoai
 • Địa chỉ
 • Skype

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Sau đây là bài giải tham khảo.

XEM DEMO

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <script language="javascript">
      // Khai báo biến chứa thông tin
      var name;
      var email;
      var phone;
      var address;
      var skype;

      // lấy thông tin từ user
      name  = prompt("Tên của bạn là gì?");
      email  = prompt("Email của bạn là gì?");
      phone  = prompt("Số điện thoại của bạn là gì?");
      address = prompt("Địa chỉ của bạn là gì?");
      skype  = prompt("Skype của bạn là gì?");

      // In ra trình duyệt
      document.write("Tên của bạn là: " + name + "<br/>");
      document.write("Email của bạn là: " + email + "<br/>");
      document.write("Số điện thoại của bạn là: " + phone + "<br/>");
      document.write("Địa chỉ của bạn là: " + address + "<br/>");
      document.write("Skype của bạn là: " + skype + "<br/>");
    </script>
  </body>
</html>

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Sử dụng hàm alert để in ra thông tin cá nhân của bạn
Trường hợp nào thì sử dụng hàm prompt, confirm và alert
Sử dụng hàm confirm xác nhận thao tác của người dùng
Sử dụng hàm prompt lấy thông tin của khách hàng

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP