Đưa ra ví dụ ba cách viết mã Javascript

Hãy đưa ra ba ví dụ về cách viết Javascript gồm internal, external và inline.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Sau đây là ba cách viết Javascript thông dụng.

Cách 1: Javascript inline

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Javascript inline</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <input type="button" value="Click me" onmouseover="alert('Xin chào freetuts.net')"/>
  </body>
</html>

Cách 2: Javascript internal

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Javascript internal</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <script>
      alert('Xin chào freetuts.net1');
    </script>
    <script>
      alert('Xin chào freetuts.net2');
    </script>
  </body>
</html>

Cách 3: Javascript external

Bạn tạo một file tên demo.js với nội dung sau.

alert('Xin chào freetuts.net');

Và đây là file HTML.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Javascript External</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <script language="javascript" src="demo.js"></script>
  </body>
</html>

Chú ý: Trong file HTML này có import file demo.js.

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.