Hàm Dictionary copy() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức dict copy(), phương thức này có công dụng trả về một bản copy nông của dictionary.

1. Cú pháp dict copy()

Phương thức này có cú pháp như sau:

dict.copy()

Trong đó:

  • dict là biến có kiểu dữ liệu Dictionary

Tham số trả về: Trả về một bản copy nông của dict, tức là bản copy này sẽ không bị thao chiếu đến bản chính.

2. Ví dụ dict copy()

Sau đây là một vài ví dụ về cách sử dụng phương thức copy trong Python.

Ví dụ 1: Sử dụng phương thức copy đơn giản

original = {1:'one', 2:'two'}
new = original.copy()

print('Orignal: ', original)
print('New: ', new)

Chạy chương trình thì ta nhận được kết quả như sau:

Orignal:  {1: 'one', 2: 'two'}
New:  {1: 'one', 2: 'two'}

Ví dụ 2: Sử dụng toán tử = 

Khi chúng ta sử dụng phương thức copy() thì nó sẽ trả về một bản copy nông, còn nếu sử dụng toán tử = thì nó sẽ trả về tham chiếu đến ô nhớ lưu trữ của biến cần copy, vì vậy những thay đổi trên bản tham chiếu này sẽ ảnh hưởng đến bản gốc.

original = {1:'one', 2:'two'}
new = original

# removing all elements from the list
new.clear()

print('new: ', new)
print('original: ', original)

Chạy ví dụ này thì ta thấy cả bản gốc và bản copy đều ảnh hưởng như nhau.

new:  {}
original:  {}

Lời kết: Trên là cách sử dụng phương thức copy trong Python, hy vọng bạn hiểu và phân biệt được cách sử dụng của toán tử =copy().

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP