Home > Python Function > Set Methods > Set intersection_update()

Hàm Set intersection_update() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức set intersection_update() trong Python, phương thức này có công dụng giống như phương thức intersection, tuy nhiên điểm khác biệt là nó sẽ cập nhật trực tiếp vào Set thay vì trả kết quả về.

Nhắc lại một chút, intersection là phép giao giữa nhiều tập hợp (set), nó sẽ trả về những phần tử tồn tại ở tất cả các thành phần tham gia vào phép giao.

1. Cú pháp Set intersection_update()

Trước tiên chúng ta hãy xem qua cú pháp của nó.

A.intersection_update(*other_sets)

Trong đó A là Set sẽ được cập nhật kết quả, còn other_sets là tập hợp những Set sẽ tham gia vào phép giao.

Giá trị trả về: Phương thức này không có giá trị trả về, nó sẽ cập nhật trực tiếp kết quả vào A.

2. Ví dụ Set intersection_update()

Hãy xem các ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về hàm này.

Ví dụ 1: Giao với một tham số

A = {1, 2, 3, 4}
B = {2, 3, 4, 5}

result = A.intersection_update(B)

print('result =', result)
print('A =', A)
print('B =', B)

Kêt quả:

result = None
A = {2, 3, 4}
B = {2, 3, 4, 5, 6}

Ví dụ 2: Giao với hai tham số

A = {1, 2, 3, 4}
B = {2, 3, 4, 5, 6}
C = {4, 5, 6, 9, 10}

result = C.intersection_update(B, A)

print('result =', result)
print('C =', C)
print('B =', B)
print('A =', A)

Kết quả:

result = None
C = {4}
B = {2, 3, 4, 5, 6}
A = {1, 2, 3, 4}

Lời kết:  Từ hai ví dụ này thì bạn thấy phương thức intersection_update() không trả về một giá trị nào cả, nó chỉ có tác dụng cập nhật lên chính Set đã sử dụng nó.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP