Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Hàm List reverse() trong Python

Đúng như ý nghĩa của nó, phương thức list.reverse() dùng để đảo ngược vị trí của các phần tử trong list. Ví dụ list có 6 phần tử thì sau khi chạy reverse() thì nó sẽ đảo vị trí của các cặp (5 : 0), (4 : 1), (3 : 2).

1. Cú pháp list reverse()

Dưới đây là cú pháp của phương thức reverse() trong Python.

list.reverse()

Phương thức này không có tham số truyền vào và nó cũng không trả về bất kì một giá trị nào cả, nhiệm vụ của nó chỉ đơn giản là đảo ngược vị trí của các phần tử trong list hiện tại.

2. Ví dụ list reverse()

Sau đây là ví dụ sử dụng phương thức reverse để đảo ngược các phần tử trong List.

# Operating System List
os = ['Windows', 'macOS', 'Linux']
print('Original List:', os)

# List Reverse
os.reverse()

# updated list
print('Updated List:', os)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

Original List: ['Windows', 'macOS', 'Linux']
Updated List: ['Linux', 'macOS', 'Windows']

Ngoài cách này ra thì ta cũng có thể sử dụng toán tử Slicing.

# Operating System List
os = ['Windows', 'macOS', 'Linux']
print('Original List:', os)

# Reversing a list	
#Syntax: reversed_list = os[start:stop:step] 
reversed_list = os[::-1]

# updated list
print('Updated List:', reversed_list)

Kết quả trả về cũng không khác gì cách ở trên.

Lời kết: Như vậy là bạn đã học xong phương thức list.reverse(), và biết thêm cách sử dụng toán tử Slicing để đảo ngược thứ tự các phần tử trong list.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP