BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đổi tên khóa của dictionary trong Python

Trong bài viết này, minh sẽ tìm hiểu cách đổi tên khóa của một dictionary. Ta sẽ thực hiện bài tập cụ thể sau đây: Đổi tên một khóa từ 'city' thành 'location' trong dictionary.

Đề bài

Khi làm việc với dictionary, đôi khi bạn cần thay đổi tên của một khóa cụ thể để phản ánh thông tin chính xác hơn hoặc cải thiện sự hiểu của dữ liệu. Trong bài tập này, ta sẽ đổi tên khóa từ 'city' thành 'location' trong dictionary.

Đổi tên khóa trong dictionary trong Python

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện:

# Định nghĩa dictionary
my_dict = {
    'name': 'Alice',
    'age': 25,
    'city': 'New York'
}

# Đổi tên khóa 'city' thành 'location'
if 'city' in my_dict:
    my_dict['location'] = my_dict.pop('city')

# In dictionary sau khi đổi tên khóa
print("Dictionary sau khi đổi tên khóa:", my_dict)

Kết quả

Khi bạn chạy đoạn mã trên, kết quả sẽ là:

Dictionary sau khi đổi tên khóa: {'name': 'Alice', 'age': 25, 'location': 'New York'}

Trong ví dụ này, mình đã đổi tên khóa từ 'city' thành 'location' trong dictionary my_dict. Kết quả là dictionary mới với khóa đã được đổi tên.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách đổi tên khóa của một dictionary trong ngôn ngữ lập trình Python. Việc này giúp bạn cập nhật và hiệu chỉnh dữ liệu trong dictionary một cách dễ dàng. Cấu trúc dữ liệu dictionary trong Python cùng với các phương pháp sẵn có giúp bạn thực hiện các tác vụ này một cách linh hoạt và tiện lợi.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top