BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đổi tên khóa của dictionary trong Python

Trong bài viết này, minh sẽ tìm hiểu cách đổi tên khóa của một dictionary. Ta sẽ thực hiện bài tập cụ thể sau đây: Đổi tên một khóa từ 'city' thành 'location' trong dictionary.

Đề bài

Khi làm việc với dictionary, đôi khi bạn cần thay đổi tên của một khóa cụ thể để phản ánh thông tin chính xác hơn hoặc cải thiện sự hiểu của dữ liệu. Trong bài tập này, ta sẽ đổi tên khóa từ 'city' thành 'location' trong dictionary.

Đổi tên khóa trong dictionary trong Python

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện:

# Định nghĩa dictionary
my_dict = {
    'name': 'Alice',
    'age': 25,
    'city': 'New York'
}

# Đổi tên khóa 'city' thành 'location'
if 'city' in my_dict:
    my_dict['location'] = my_dict.pop('city')

# In dictionary sau khi đổi tên khóa
print("Dictionary sau khi đổi tên khóa:", my_dict)

Kết quả

Khi bạn chạy đoạn mã trên, kết quả sẽ là:

Dictionary sau khi đổi tên khóa: {'name': 'Alice', 'age': 25, 'location': 'New York'}

Trong ví dụ này, mình đã đổi tên khóa từ 'city' thành 'location' trong dictionary my_dict. Kết quả là dictionary mới với khóa đã được đổi tên.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách đổi tên khóa của một dictionary trong ngôn ngữ lập trình Python. Việc này giúp bạn cập nhật và hiệu chỉnh dữ liệu trong dictionary một cách dễ dàng. Cấu trúc dữ liệu dictionary trong Python cùng với các phương pháp sẵn có giúp bạn thực hiện các tác vụ này một cách linh hoạt và tiện lợi.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top