BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Khởi tạo dictionary với giá trị mặc định trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách khởi tạo một dictionary với giá trị mặc định cho các khóa chưa có trong dictionary. Mình sẽ thực hiện bài tập cụ thể: Khởi tạo dictionary với giá trị mặc định cho các khóa mới.

Đề bài

Bạn có thể gặp trường hợp khi muốn khởi tạo một dictionary với các khóa mặc định và giá trị mặc định tương ứng cho các khóa đó. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn thêm mới các khóa vào dictionary sau khi đã khởi tạo nó ban đầu. Trong bài tập này, mình sẽ tạo một dictionary với các khóa mặc định và giá trị mặc định là một list trống cho các khóa đó.

Khởi tạo dictionary với giá trị mặc định bằng Python

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện:

# Khởi tạo dictionary với giá trị mặc định là list trống
default_dict = {'name': [], 'age': [], 'city': []}

# Thêm dữ liệu vào dictionary với khóa 'name'
default_dict['name'].append('Alice')

# Thêm dữ liệu vào dictionary với khóa 'age'
default_dict['age'].append(25)

# In dictionary sau khi thêm dữ liệu
print("Dictionary sau khi thêm dữ liệu:", default_dict)

Kết quả

Khi bạn chạy đoạn mã trên, kết quả sẽ là:

Dictionary sau khi thêm dữ liệu: {'name': ['Alice'], 'age': [25], 'city': []}

Trong ví dụ này, mình đã khởi tạo một dictionary với giá trị mặc định là list trống cho các khóa 'name', 'age', và 'city'. Sau đó, ta đã thêm dữ liệu vào từng khóa và in ra kết quả.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách khởi tạo một dictionary với giá trị mặc định cho các khóa chưa có trong dictionary. Việc này giúp bạn quản lý dữ liệu một cách dễ dàng khi cần thêm mới khóa và giá trị vào dictionary sau khi đã khởi tạo nó ban đầu.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top