BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong dictionary không bằng Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong dictionary hay không bằng Python. Ta sẽ thực hiện bài tập cụ thể sau đây: Kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong dictionary không.

Đề bài

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn kiểm tra xem một giá trị cụ thể có tồn tại trong dictionary hay không trước khi thực hiện các thao tác khác. Trong bài tập này, mình sẽ kiểm tra xem một giá trị đã cho có tồn tại trong dictionary hay không.

Kiểm tra xem giá trị có tồn tại trong dictionary không bằng Python

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện:

# Định nghĩa dictionary
my_dict = {
    'name': 'Alice',
    'age': 25,
    'city': 'New York'
}

# Giá trị cần kiểm tra
value_to_check = 'Alice'

# Kiểm tra xem giá trị có tồn tại trong dictionary không
if value_to_check in my_dict.values():
    print(f"Giá trị '{value_to_check}' tồn tại trong dictionary.")
else:
    print(f"Giá trị '{value_to_check}' không tồn tại trong dictionary.")

Kết quả

Khi bạn chạy đoạn mã trên với giá trị value_to_check là 'Alice', kết quả sẽ là:

Giá trị 'Alice' tồn tại trong dictionary.

Nếu bạn thay đổi giá trị value_to_check thành 'Bob', kết quả sẽ là:

Giá trị 'Bob' không tồn tại trong dictionary.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong dictionary hay không trong ngôn ngữ lập trình Python. Việc này giúp bạn kiểm tra và xử lý dữ liệu dễ dàng hơn trong các tình huống khác nhau. Cấu trúc dữ liệu dictionary trong Python cùng với các phương pháp kiểm tra giúp bạn thực hiện các tác vụ này một cách hiệu quả.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top