BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hợp nhất hai dictionary trong Python thành một

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách hợp nhất hai dictionary thành một, và sẽ cung cấp kết quả trả ra từ ví dụ cụ thể.

Đề bài

Giả sử bạn có hai dictionary với các cặp key-value, và bạn muốn hợp nhất chúng thành một dictionary duy nhất, bao gồm tất cả các phần tử từ cả hai dictionary. Trong trường hợp các key trong hai dictionary trùng nhau, bạn có thể quyết định giữ lại giá trị từ dictionary nào hoặc thực hiện một xử lý đặc biệt khác.

Hợp nhất hai dictionary trong Python thành một

Hãy xem một ví dụ cụ thể để hiểu cách hợp nhất hai dictionary trong Python:

dict1 = {'name': 'Alice', 'age': 25, 'city': 'New York'}
dict2 = {'age': 26, 'gender': 'female', 'occupation': 'engineer'}

# Hợp nhất hai dictionary bằng cách sử dụng phương thức update()
merged_dict = dict1.copy()
merged_dict.update(dict2)

# In kết quả
print("Dictionary sau khi hợp nhất:", merged_dict)

Kết quả khi bạn chạy đoạn mã này sẽ là:

Dictionary sau khi hợp nhất: {'name': 'Alice', 'age': 26, 'city': 'New York', 'gender': 'female', 'occupation': 'engineer'}

Trong kết quả này, các phần tử từ cả dict1 và dict2 đã được hợp nhất thành một dictionary mới. Các giá trị từ dict2 đã ghi đè lên giá trị từ dict1 cho các key trùng nhau (như 'age').

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách hợp nhất hai dictionary trong Python để tạo ra một dictionary chứa tất cả các phần tử từ cả hai. Việc này giúp bạn quản lý thông tin từ nhiều nguồn một cách dễ dàng. Bằng cách sử dụng cấu trúc dữ liệu dictionary và các phương pháp hợp nhất sẵn có trong Python, bạn có thể thực hiện các thao tác này một cách hiệu quả.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top