BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In giá trị của khóa 'history' từ bên dưới dict trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách truy cập và in ra giá trị của một khóa lồng nhau trong một dictionary trong Python. Ta sẽ giải quyết bài toán cụ thể: In giá trị của khóa 'history' từ dictionary lồng nhau đã cho.

Đề bài

Mình có một dictionary lồng nhau dưới đây:

sampleDict = {
  "class": {
    "student": {
      "name": "Mike",
      "marks": {
        "physics": 70,
        "history": 80
      }
    }
  }
}

Nhiệm vụ của mình là truy cập và in ra giá trị tương ứng với khóa 'history' từ dictionary lồng nhau trên.

Truy cập và in giá trị của khóa 'history'

Để truy cập giá trị của một khóa lồng nhau, mình sẽ sử dụng cách truy cập theo chuỗi các khóa. Dưới đây là cách thực hiện:

# Định nghĩa dictionary lồng nhau
sampleDict = {
  "class": {
    "student": {
      "name": "Mike",
      "marks": {
        "physics": 70,
        "history": 80
      }
    }
  }
}

# Truy cập và in giá trị của khóa 'history'
history_value = sampleDict["class"]["student"]["marks"]["history"]
print("Giá trị của khóa 'history':", history_value)

Kết quả

Khi bạn chạy đoạn mã trên, kết quả sẽ là:

Giá trị của khóa 'history': 80

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách truy cập và in ra giá trị của một khóa lồng nhau trong một dictionary trong ngôn ngữ lập trình Python. Việc sử dụng cách truy cập theo chuỗi các khóa cho phép bạn truy cập vào thông tin cụ thể trong các cấu trúc dữ liệu phức tạp.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top