BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa danh sách khóa khỏi dictionary trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách xóa danh sách khóa khỏi một dictionary. Ta sẽ thực hiện bài tập cụ thể: Xóa danh sách khóa khỏi dictionary.

Đề bài

Khi làm việc với dictionary, có thời điểm bạn muốn loại bỏ hoặc xóa các khóa cụ thể khỏi dictionary. Trong bài tập này, chúng ta sẽ xem cách xóa một danh sách khóa khỏi dictionary đã cho.

Xóa danh sách khóa khỏi dictionary bằng Python

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện:

# Định nghĩa dictionary
my_dict = {
  'name': 'Alice',
  'age': 25,
  'city': 'New York',
  'gender': 'female'
}

# Danh sách khóa cần xóa
keys_to_delete = ['age', 'gender']

# Xóa danh sách khóa khỏi dictionary
for key in keys_to_delete:
  if key in my_dict:
    del my_dict[key]

# In dictionary sau khi xóa khóa
print("Dictionary sau khi xóa khóa:", my_dict)

Kết quả

Khi bạn chạy đoạn mã trên, kết quả sẽ là:

Dictionary sau khi xóa khóa: {'name': 'Alice', 'city': 'New York'}

Trong ví dụ này, chúng ta đã xóa danh sách khóa age gender khỏi dictionary my_dict. Kết quả là dictionary chỉ chứa các khóa và giá trị không bị xóa.

Trong bài viết này, ta đã tìm hiểu cách xóa một danh sách khóa khỏi dictionary trong Python. Cách này rất hữu ích khi bạn cần cập nhật hoặc làm sạch dữ liệu trong dictionary của mình. Cấu trúc dữ liệu dictionary trong Python cho phép bạn thực hiện các thao tác này một cách nhanh chóng và tiện lợi.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top