BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa danh sách khóa khỏi dictionary trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách xóa danh sách khóa khỏi một dictionary. Ta sẽ thực hiện bài tập cụ thể: Xóa danh sách khóa khỏi dictionary.

Đề bài

Khi làm việc với dictionary, có thời điểm bạn muốn loại bỏ hoặc xóa các khóa cụ thể khỏi dictionary. Trong bài tập này, chúng ta sẽ xem cách xóa một danh sách khóa khỏi dictionary đã cho.

Xóa danh sách khóa khỏi dictionary bằng Python

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện:

# Định nghĩa dictionary
my_dict = {
  'name': 'Alice',
  'age': 25,
  'city': 'New York',
  'gender': 'female'
}

# Danh sách khóa cần xóa
keys_to_delete = ['age', 'gender']

# Xóa danh sách khóa khỏi dictionary
for key in keys_to_delete:
  if key in my_dict:
    del my_dict[key]

# In dictionary sau khi xóa khóa
print("Dictionary sau khi xóa khóa:", my_dict)

Kết quả

Khi bạn chạy đoạn mã trên, kết quả sẽ là:

Dictionary sau khi xóa khóa: {'name': 'Alice', 'city': 'New York'}

Trong ví dụ này, chúng ta đã xóa danh sách khóa age gender khỏi dictionary my_dict. Kết quả là dictionary chỉ chứa các khóa và giá trị không bị xóa.

Trong bài viết này, ta đã tìm hiểu cách xóa một danh sách khóa khỏi dictionary trong Python. Cách này rất hữu ích khi bạn cần cập nhật hoặc làm sạch dữ liệu trong dictionary của mình. Cấu trúc dữ liệu dictionary trong Python cho phép bạn thực hiện các thao tác này một cách nhanh chóng và tiện lợi.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top