BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một dictionary bằng cách trích xuất các khóa từ một dictionary nhất định bằng Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách tạo một dictionary bằng cách trích xuất các khóa từ một dictionary nhất định đã cho bằng Python . Ta sẽ thực hiện bài tập cụ thể sau đây: Tạo một từ điển mới từ các khóa đã cho.

Đề bài

Giả sử bạn có một từ điển chứa nhiều thông tin khác nhau. Bạn chỉ quan tâm đến một số khóa cụ thể và muốn tạo một từ điển mới chỉ bao gồm những khóa mà bạn quan tâm. Bài tập của chúng ta là tạo một từ điển mới từ danh sách các khóa đã cho.

Tạo từ điển mới từ danh sách khóa bằng Python

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện:

# Từ điển đã cho
sample_dict = {
    "name": "Kelly",
    "age": 25,
    "salary": 8000,
    "city": "New York"
}

# Danh sách khóa cần trích xuất
keys_to_extract = ["name", "salary"]

# Tạo từ điển mới bằng cách trích xuất các khóa từ từ điển đã cho
new_dict = {key: sample_dict[key] for key in keys_to_extract}

# In từ điển mới
print("Từ điển mới:", new_dict)

Kết quả

Khi bạn chạy đoạn mã trên, kết quả sẽ là:

Từ điển mới: {'name': 'Kelly', 'salary': 8000}

Trong ví dụ này, mình đã tạo một từ điển mới chỉ chứa các khóa mà chúng ta quan tâm từ từ điển ban đầu. Kết quả là một từ điển mới với các khóa và giá trị tương ứng đã trích xuất.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách tạo một từ điển mới bằng cách trích xuất các khóa từ một từ điển đã cho. Việc này giúp bạn quản lý dữ liệu một cách hiệu quả bằng cách tạo ra các bản tóm tắt hoặc tập hợp thông tin theo nhu cầu của bạn. Cấu trúc dữ liệu từ điển trong Python là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn làm việc với thông tin theo cách linh hoạt và dễ dàng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top