BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Biến mọi mục của danh sách thành ô vuông của nó trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình Python để biến mọi phần tử của danh sách thành ô vuông của nó.

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu đầu vào

Để bắt đầu, hãy khai báo một danh sách chứa các số cần biến đổi thành bình phương. Ví dụ:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

Bước 2: Viết chương trình biến mọi mục của danh sách thành ô vuông

Tiếp theo, mình sẽ viết một hàm Python để biến mọi phần tử của danh sách thành bình phương của nó. Hàm này sẽ chấp nhận một danh sách làm đối số và trả về danh sách mới chứa các phần tử đã được biến đổi.

def square_elements(input_list):
    squared_list = [x ** 2 for x in input_list]
    return squared_list

Bước 3: Gọi hàm và kiểm tra kết quả

Giờ ta sẽ gọi hàm square_elements với danh sách numbers ban đầu và kiểm tra kết quả:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

squared_numbers = square_elements(numbers)
print("Danh sách sau khi biến mọi mục thành ô vuông:", squared_numbers)

Kết quả:

Danh sách sau khi biến mọi mục thành ô vuông: [1, 4, 9, 16, 25]

Giải thích:

Danh sách mới squared_numbers đã chứa các phần tử là bình phương của từng phần tử trong danh sách ban đầu numbers.

Trong bài viết này, ta đã tìm hiểu cách viết một chương trình Python để biến mọi phần tử của danh sách thành ô vuông của nó. Bằng cách sử dụng một hàm và một biểu thức danh sách (list comprehension), chúng ta có thể thực hiện tác vụ này một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về cách xử lý danh sách trong Python và sử dụng hàm để giải quyết các bài toán tương tự.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top