BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Biến mọi mục của danh sách thành ô vuông của nó trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình Python để biến mọi phần tử của danh sách thành ô vuông của nó.

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu đầu vào

Để bắt đầu, hãy khai báo một danh sách chứa các số cần biến đổi thành bình phương. Ví dụ:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

Bước 2: Viết chương trình biến mọi mục của danh sách thành ô vuông

Tiếp theo, mình sẽ viết một hàm Python để biến mọi phần tử của danh sách thành bình phương của nó. Hàm này sẽ chấp nhận một danh sách làm đối số và trả về danh sách mới chứa các phần tử đã được biến đổi.

def square_elements(input_list):
    squared_list = [x ** 2 for x in input_list]
    return squared_list

Bước 3: Gọi hàm và kiểm tra kết quả

Giờ ta sẽ gọi hàm square_elements với danh sách numbers ban đầu và kiểm tra kết quả:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

squared_numbers = square_elements(numbers)
print("Danh sách sau khi biến mọi mục thành ô vuông:", squared_numbers)

Kết quả:

Danh sách sau khi biến mọi mục thành ô vuông: [1, 4, 9, 16, 25]

Giải thích:

Danh sách mới squared_numbers đã chứa các phần tử là bình phương của từng phần tử trong danh sách ban đầu numbers.

Trong bài viết này, ta đã tìm hiểu cách viết một chương trình Python để biến mọi phần tử của danh sách thành ô vuông của nó. Bằng cách sử dụng một hàm và một biểu thức danh sách (list comprehension), chúng ta có thể thực hiện tác vụ này một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về cách xử lý danh sách trong Python và sử dụng hàm để giải quyết các bài toán tương tự.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách dừng Luồng trong Python

Cách dừng Luồng trong Python

Cách sử dụng Semaphore trong Python

Cách sử dụng Semaphore trong Python

Đối tượng Threading Event trong Python

Đối tượng Threading Event trong Python

Tìm hiểu về điều kiện race của threading Lock trong Python

Tìm hiểu về điều kiện race của threading Lock trong Python

Sử dụng lớp ThreadPoolExecutor trong Python

Sử dụng lớp ThreadPoolExecutor trong Python

Các luồng Daemon trong Python

Các luồng Daemon trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Top