BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa tất cả các lần xuất hiện của một mục cụ thể khỏi danh sách trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách thực hiện xóa tất cả các lần xuất hiện của một mục cụ thể khỏi danh sách.Cho một danh sách Python, hãy viết chương trình để loại bỏ tất cả các lần xuất hiện của mục 20 qua một ví dụ cụ thể.

Xóa tất cả các lần xuất hiện của một mục cụ thể khỏi danh sách trong Python

Giả sử bạn có một danh sách chứa nhiều phần tử và bạn muốn loại bỏ tất cả các lần xuất hiện của một phần tử cụ thể khỏi danh sách đó. Điều này có thể xảy ra khi bạn muốn làm sạch dữ liệu hoặc thực hiện các thao tác biến đổi trên danh sách.

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện điều này bằng Python:

def remove_all_occurrences(input_list, item_to_remove):
    return [item for item in input_list if item != item_to_remove]

# Danh sách ban đầu
my_list = [10, 20, 30, 20, 40, 20, 50]

# Mục cần xóa
item_to_remove = 20

# Loại bỏ tất cả các lần xuất hiện của mục cụ thể
new_list = remove_all_occurrences(my_list, item_to_remove)

print("Danh sách sau khi loại bỏ:", new_list)

Kết quả khi chạy đoạn mã trên sẽ là:

Danh sách sau khi loại bỏ: [10, 30, 40, 50]

Trong ví dụ trên, mình đã định nghĩa một hàm remove_all_occurrences để loại bỏ tất cả các lần xuất hiện của mục cụ thể khỏi danh sách. Ta sử dụng biểu thức danh sách để tạo danh sách mới chỉ chứa các phần tử khác với mục cần xóa.

Xóa tất cả các lần xuất hiện của một mục cụ thể khỏi danh sách là một tác vụ cơ bản trong Python, có thể thực hiện dễ dàng thông qua việc sử dụng biểu thức danh sách và điều kiện phù hợp. Bằng cách thực hiện lọc các phần tử không mong muốn ra khỏi danh sách, bạn có thể dễ dàng làm sạch dữ liệu và thực hiện các thay đổi cần thiết trên danh sách của bạn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top