BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thêm mục mới vào danh sách sau một mục đã chỉ định trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách thực hiện thêm mục mới vào danh sách sau một mục đã chỉ định qua một số ví dụ cụ thể.

Thêm mục mới vào danh sách sau một mục đã chỉ định bằng Python

Giả sử bạn có một danh sách các phần tử và bạn muốn thêm một phần tử mới vào danh sách sau một phần tử cụ thể đã chỉ định. Điều này có thể hữu ích khi bạn cần chèn dữ liệu vào vị trí mong muốn trong danh sách.

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện điều này bằng Python:

def insert_after_item(input_list, target_item, new_item):
    index = input_list.index(target_item)
    input_list.insert(index + 1, new_item)

# Danh sách ban đầu
my_list = ["apple", "banana", "cherry", "orange"]

# Thêm mục mới "grape" vào sau "banana"
insert_after_item(my_list, "banana", "grape")

print("Danh sách sau khi thêm mục mới:", my_list)

Kết quả khi chạy đoạn mã trên sẽ là:

Danh sách sau khi thêm mục mới: ['apple', 'banana', 'grape', 'cherry', 'orange']

Trong ví dụ trên, mình đã định nghĩa một hàm insert_after_item để thêm một phần tử mới vào danh sách sau một phần tử đã chỉ định. Hàm này sử dụng phương thức index để tìm vị trí của phần tử cần chèn vào, sau đó sử dụng phương thức insert để chèn phần tử mới vào vị trí sau.

Việc thêm một mục mới vào danh sách sau một mục đã chỉ định là một tác vụ đơn giản trong Python, nhờ vào tính linh hoạt của cấu trúc dữ liệu danh sách. Bằng cách sử dụng các phương thức như index và insert, bạn có thể dễ dàng chèn dữ liệu vào vị trí mong muốn trong danh sách của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top