BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thêm mục mới vào danh sách sau một mục đã chỉ định trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách thực hiện thêm mục mới vào danh sách sau một mục đã chỉ định qua một số ví dụ cụ thể.

Thêm mục mới vào danh sách sau một mục đã chỉ định bằng Python

Giả sử bạn có một danh sách các phần tử và bạn muốn thêm một phần tử mới vào danh sách sau một phần tử cụ thể đã chỉ định. Điều này có thể hữu ích khi bạn cần chèn dữ liệu vào vị trí mong muốn trong danh sách.

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện điều này bằng Python:

def insert_after_item(input_list, target_item, new_item):
    index = input_list.index(target_item)
    input_list.insert(index + 1, new_item)

# Danh sách ban đầu
my_list = ["apple", "banana", "cherry", "orange"]

# Thêm mục mới "grape" vào sau "banana"
insert_after_item(my_list, "banana", "grape")

print("Danh sách sau khi thêm mục mới:", my_list)

Kết quả khi chạy đoạn mã trên sẽ là:

Danh sách sau khi thêm mục mới: ['apple', 'banana', 'grape', 'cherry', 'orange']

Trong ví dụ trên, mình đã định nghĩa một hàm insert_after_item để thêm một phần tử mới vào danh sách sau một phần tử đã chỉ định. Hàm này sử dụng phương thức index để tìm vị trí của phần tử cần chèn vào, sau đó sử dụng phương thức insert để chèn phần tử mới vào vị trí sau.

Việc thêm một mục mới vào danh sách sau một mục đã chỉ định là một tác vụ đơn giản trong Python, nhờ vào tính linh hoạt của cấu trúc dữ liệu danh sách. Bằng cách sử dụng các phương thức như index và insert, bạn có thể dễ dàng chèn dữ liệu vào vị trí mong muốn trong danh sách của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top