BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Mở rộng danh sách lồng nhau bằng cách thêm danh sách con trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách mở rộng danh sách bằng cách thêm danh sách con vào danh sách chính, qua một số ví dụ cụ thể.

Mở rộng danh sách bằng cách thêm danh sách con bằng Python

Một tình huống thường gặp trong lập trình là bạn có một danh sách chứa các phần tử, và bạn muốn mở rộng danh sách này bằng cách thêm vào danh sách một danh sách con, chứa các phần tử bổ sung. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn tổ chức dữ liệu thành các nhóm con để dễ dàng quản lý.

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện điều này bằng Python:

def extend_nested_list(main_list, sublist):
    main_list.extend(sublist)

# Danh sách chính
main_list = [1, 2, 3]

# Danh sách con
sublist = [4, 5, 6]

# Mở rộng danh sách chính bằng cách thêm danh sách con
extend_nested_list(main_list, sublist)

print("Danh sách chính sau khi mở rộng:", main_list)

Kết quả khi chạy đoạn mã trên sẽ là:

Danh sách chính sau khi mở rộng: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Trong ví dụ trên, mình đã định nghĩa một hàm extend_nested_list để mở rộng danh sách chính bằng cách thêm vào danh sách chính một danh sách con. Ta sử dụng phương thức extend để thêm tất cả các phần tử của danh sách con vào danh sách chính.

Việc mở rộng danh sách bằng cách thêm danh sách con là một tính năng quan trọng trong Python, giúp bạn tổ chức dữ liệu theo cách hiệu quả và linh hoạt. Bằng cách sử dụng phương thức extend, bạn có thể dễ dàng thêm các phần tử từ danh sách con vào danh sách chính của mình, giúp mã của bạn trở nên sáng sủa và dễ đọc hơn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top