BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Mở rộng danh sách lồng nhau bằng cách thêm danh sách con trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách mở rộng danh sách bằng cách thêm danh sách con vào danh sách chính, qua một số ví dụ cụ thể.

Mở rộng danh sách bằng cách thêm danh sách con bằng Python

Một tình huống thường gặp trong lập trình là bạn có một danh sách chứa các phần tử, và bạn muốn mở rộng danh sách này bằng cách thêm vào danh sách một danh sách con, chứa các phần tử bổ sung. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn tổ chức dữ liệu thành các nhóm con để dễ dàng quản lý.

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện điều này bằng Python:

def extend_nested_list(main_list, sublist):
    main_list.extend(sublist)

# Danh sách chính
main_list = [1, 2, 3]

# Danh sách con
sublist = [4, 5, 6]

# Mở rộng danh sách chính bằng cách thêm danh sách con
extend_nested_list(main_list, sublist)

print("Danh sách chính sau khi mở rộng:", main_list)

Kết quả khi chạy đoạn mã trên sẽ là:

Danh sách chính sau khi mở rộng: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Trong ví dụ trên, mình đã định nghĩa một hàm extend_nested_list để mở rộng danh sách chính bằng cách thêm vào danh sách chính một danh sách con. Ta sử dụng phương thức extend để thêm tất cả các phần tử của danh sách con vào danh sách chính.

Việc mở rộng danh sách bằng cách thêm danh sách con là một tính năng quan trọng trong Python, giúp bạn tổ chức dữ liệu theo cách hiệu quả và linh hoạt. Bằng cách sử dụng phương thức extend, bạn có thể dễ dàng thêm các phần tử từ danh sách con vào danh sách chính của mình, giúp mã của bạn trở nên sáng sủa và dễ đọc hơn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top