BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Nối hai danh sách theo chỉ mục trong Python

Khi làm việc với danh sách trong Python, bạn có thể thường xuyên gặp tình huống cần nối hai danh sách lại với nhau theo chỉ mục. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình Python để nối hai danh sách theo chỉ mục và tạo một danh sách mới chứa các phần tử từ cả hai danh sách theo thứ tự chỉ mục đã đề xuất.

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu đầu vào

Để bắt đầu, mình sẽ khai báo hai danh sách cần nối lại. Hãy giả định ta có hai danh sách sau:

list1 = [1, 3, 5, 7, 9]
list2 = [2, 4, 6, 8, 10]

Bước 2: Viết chương trình để nối hai danh sách theo chỉ mục

Tiếp theo, mình sẽ viết một hàm Python để nối hai danh sách theo chỉ mục. Hàm này sẽ chấp nhận hai đối số là hai danh sách cần nối và trả về một danh sách mới chứa phần tử từ cả hai danh sách theo thứ tự chỉ mục.

def merge_lists_by_index(list1, list2):
  merged_list = []
  min_len = min(len(list1), len(list2))
  
  for i in range(min_len):
    merged_list.append(list1[i])
    merged_list.append(list2[i])
  
  # Thêm các phần tử còn lại của danh sách dài hơn vào cuối danh sách mới
  if len(list1) > len(list2):
    merged_list.extend(list1[min_len:])
  else:
    merged_list.extend(list2[min_len:])
  
  return merged_list

Bước 3: Gọi hàm và kiểm tra kết quả

Giờ chúng ta sẽ gọi hàm merge_lists_by_index với hai danh sách ban đầu và kiểm tra kết quả:

list1 = [1, 3, 5, 7, 9]
list2 = [2, 4, 6, 8, 10]

merged_list = merge_lists_by_index(list1, list2)
print("Danh sách sau khi nối theo chỉ mục:", merged_list)

Kết quả:

Danh sách sau khi nối theo chỉ mục: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Giải thích:

Danh sách mới đã chứa các phần tử từ cả hai danh sách list1 list2 theo thứ tự chỉ mục, như yêu cầu trong đề bài. Các phần tử không thể ghép cặp trong hai danh sách vì một danh sách dài hơn sẽ được thêm vào cuối danh sách mới.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách viết một chương trình Python để nối hai danh sách theo chỉ mục và tạo một danh sách mới chứa các phần tử từ cả hai danh sách theo thứ tự chỉ mục. Việc sử dụng một hàm cho phép chúng ta tái sử dụng mã dễ dàng hơn và giải quyết các tình huống tương tự trong tương lai. Hy vọng bạn đã tìm thấy bài viết này hữu ích!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top