BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thay thế mục của danh sách bằng giá trị mới nếu tìm thấy trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách thực hiện thay thế mục của danh sách bằng giá trị mới nếu tìm thấy thông qua một số ví dụ cụ thể.

Thay thế mục của danh sách bằng giá trị mới nếu tìm thấy trong Python

Giả sử bạn có một danh sách chứa các phần tử và bạn muốn thay thế một phần tử cụ thể bằng một giá trị mới nếu tìm thấy phần tử đó trong danh sách. Điều này có thể xảy ra khi bạn muốn cập nhật dữ liệu đã có sẵn hoặc thực hiện các tác vụ biến đổi trên danh sách.

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện điều này bằng Python:

def replace_item(input_list, target_item, new_item):
    if target_item in input_list:
        index = input_list.index(target_item)
        input_list[index] = new_item

# Danh sách ban đầu
my_list = ["apple", "banana", "cherry", "orange"]

# Thay thế "banana" bằng "grape"
replace_item(my_list, "banana", "grape")

print("Danh sách sau khi thay thế:", my_list)

Kết quả khi chạy đoạn mã trên sẽ là:

Danh sách sau khi thay thế: ['apple', 'grape', 'cherry', 'orange']

Trong ví dụ trên, mình đã định nghĩa một hàm replace_item để thay thế một phần tử trong danh sách bằng giá trị mới nếu tìm thấy phần tử đó. Trước tiên, ta kiểm tra xem phần tử cần thay thế có tồn tại trong danh sách hay không bằng cách sử dụng toán tử in. Sau đó, ta sử dụng phương thức index để xác định vị trí của phần tử cần thay thế và cập nhật giá trị tại vị trí đó bằng giá trị mới.

Việc thay thế một phần tử của danh sách bằng giá trị mới nếu tìm thấy là một thao tác cơ bản trong Python, giúp bạn cập nhật và biến đổi dữ liệu dễ dàng. Bằng cách sử dụng điều kiện if, phương thức index và gán giá trị mới, bạn có thể dễ dàng thay đổi nội dung của danh sách theo ý muốn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top