BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lặp lại đồng thời cả hai danh sách trong Python

Trong bài tập này, ta sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình Python để lặp đồng thời cả hai danh sách và hiển thị các mục từ danh sách 1 theo thứ tự ban đầu và các mục từ danh sách 2 theo thứ tự ngược lại.

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu đầu vào

Để bắt đầu, hãy khai báo hai danh sách cần lặp lại đồng thời. Ví dụ:

list1 = [1, 2, 3, 4, 5]
list2 = [6, 7, 8, 9, 10]

Bước 2: Viết chương trình để lặp lại đồng thời cả hai danh sách

Tiếp theo, mình sẽ viết một chương trình Python để lặp lại đồng thời cả hai danh sách và hiển thị các mục từ danh sách 1 theo thứ tự ban đầu và các mục từ danh sách 2 theo thứ tự ngược lại. Hàm này sẽ chấp nhận hai đối số là hai danh sách cần lặp lại đồng thời và không trả về giá trị mà chỉ hiển thị kết quả.

def iterate_simultaneously(list1, list2):
  # Lặp qua danh sách 1 theo thứ tự ban đầu
  for item in list1:
    print(item, end=' ')
  
  print() # In một dòng mới để phân tách hai danh sách
  
  # Lặp qua danh sách 2 theo thứ tự ngược lại
  for item in reversed(list2):
    print(item, end=' ')

Bước 3: Gọi hàm và kiểm tra kết quả

Giờ chúng ta sẽ gọi hàm iterate_simultaneously với hai danh sách ban đầu và kiểm tra kết quả:

list1 = [1, 2, 3, 4, 5]
list2 = [6, 7, 8, 9, 10]

print("Danh sách 1 theo thứ tự ban đầu:")
iterate_simultaneously(list1, list2)

Kết quả:

Danh sách 1 theo thứ tự ban đầu:
1 2 3 4 5 
10 9 8 7 6 

Giải thích:

Hàm iterate_simultaneously đã hiển thị các mục từ danh sách 1 theo thứ tự ban đầu trên một dòng, sau đó in một dòng mới để phân tách hai danh sách, và tiếp theo là các mục từ danh sách 2 theo thứ tự ngược lại.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách viết một chương trình Python để lặp lại đồng thời cả hai danh sách và hiển thị các mục từ danh sách 1 theo thứ tự ban đầu và các mục từ danh sách 2 theo thứ tự ngược lại. Bằng cách sử dụng vòng lặp và hàm reversed(), chúng ta có thể thực hiện tác vụ này một cách dễ dàng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về cách xử lý danh sách trong Python và làm việc với các cấu trúc dữ liệu tương tự. Hãy tiếp tục thực hành và phát triển kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top