BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lặp lại đồng thời cả hai danh sách trong Python

Trong bài tập này, ta sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình Python để lặp đồng thời cả hai danh sách và hiển thị các mục từ danh sách 1 theo thứ tự ban đầu và các mục từ danh sách 2 theo thứ tự ngược lại.

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu đầu vào

Để bắt đầu, hãy khai báo hai danh sách cần lặp lại đồng thời. Ví dụ:

list1 = [1, 2, 3, 4, 5]
list2 = [6, 7, 8, 9, 10]

Bước 2: Viết chương trình để lặp lại đồng thời cả hai danh sách

Tiếp theo, mình sẽ viết một chương trình Python để lặp lại đồng thời cả hai danh sách và hiển thị các mục từ danh sách 1 theo thứ tự ban đầu và các mục từ danh sách 2 theo thứ tự ngược lại. Hàm này sẽ chấp nhận hai đối số là hai danh sách cần lặp lại đồng thời và không trả về giá trị mà chỉ hiển thị kết quả.

def iterate_simultaneously(list1, list2):
  # Lặp qua danh sách 1 theo thứ tự ban đầu
  for item in list1:
    print(item, end=' ')
  
  print() # In một dòng mới để phân tách hai danh sách
  
  # Lặp qua danh sách 2 theo thứ tự ngược lại
  for item in reversed(list2):
    print(item, end=' ')

Bước 3: Gọi hàm và kiểm tra kết quả

Giờ chúng ta sẽ gọi hàm iterate_simultaneously với hai danh sách ban đầu và kiểm tra kết quả:

list1 = [1, 2, 3, 4, 5]
list2 = [6, 7, 8, 9, 10]

print("Danh sách 1 theo thứ tự ban đầu:")
iterate_simultaneously(list1, list2)

Kết quả:

Danh sách 1 theo thứ tự ban đầu:
1 2 3 4 5 
10 9 8 7 6 

Giải thích:

Hàm iterate_simultaneously đã hiển thị các mục từ danh sách 1 theo thứ tự ban đầu trên một dòng, sau đó in một dòng mới để phân tách hai danh sách, và tiếp theo là các mục từ danh sách 2 theo thứ tự ngược lại.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách viết một chương trình Python để lặp lại đồng thời cả hai danh sách và hiển thị các mục từ danh sách 1 theo thứ tự ban đầu và các mục từ danh sách 2 theo thứ tự ngược lại. Bằng cách sử dụng vòng lặp và hàm reversed(), chúng ta có thể thực hiện tác vụ này một cách dễ dàng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về cách xử lý danh sách trong Python và làm việc với các cấu trúc dữ liệu tương tự. Hãy tiếp tục thực hành và phát triển kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top