BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Nối hai danh sách theo thứ tự sau trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình Python để nối hai danh sách theo thứ tự sau nhau bằng Python.

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu đầu vào

Để bắt đầu, hãy khai báo hai danh sách cần nối lại. Ví dụ:

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]

Bước 2: Viết chương trình để nối hai danh sách theo thứ tự sau

Tiếp theo, mình sẽ viết một hàm Python để nối hai danh sách theo thứ tự sau nhau. Hàm này sẽ chấp nhận hai đối số là hai danh sách cần nối và trả về một danh sách mới chứa các phần tử từ cả hai danh sách theo thứ tự sau.

def concatenate_lists(list1, list2):
    concatenated_list = list1 + list2
    return concatenated_list

Bước 3: Gọi hàm và kiểm tra kết quả

Giờ ta sẽ gọi hàm concatenate_lists với hai danh sách ban đầu và kiểm tra kết quả:

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]

result_list = concatenate_lists(list1, list2)
print("Danh sách sau khi nối theo thứ tự sau:", result_list)

Kết quả:

Danh sách sau khi nối theo thứ tự sau: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Giải thích:

Danh sách mới result_list đã chứa các phần tử từ cả hai danh sách list1 list2 theo thứ tự sau nhau.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách viết một chương trình Python để nối hai danh sách theo thứ tự sau nhau. Việc sử dụng một hàm và toán tử + cho phép chúng ta thực hiện tác vụ này một cách dễ dàng và đơn giản. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về cách xử lý danh sách trong Python và sử dụng hàm để giải quyết các bài toán tương tự. Hãy tiếp tục học tập và thực hành để nâng cao kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top