BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Nối hai danh sách theo thứ tự sau trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình Python để nối hai danh sách theo thứ tự sau nhau bằng Python.

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu đầu vào

Để bắt đầu, hãy khai báo hai danh sách cần nối lại. Ví dụ:

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]

Bước 2: Viết chương trình để nối hai danh sách theo thứ tự sau

Tiếp theo, mình sẽ viết một hàm Python để nối hai danh sách theo thứ tự sau nhau. Hàm này sẽ chấp nhận hai đối số là hai danh sách cần nối và trả về một danh sách mới chứa các phần tử từ cả hai danh sách theo thứ tự sau.

def concatenate_lists(list1, list2):
    concatenated_list = list1 + list2
    return concatenated_list

Bước 3: Gọi hàm và kiểm tra kết quả

Giờ ta sẽ gọi hàm concatenate_lists với hai danh sách ban đầu và kiểm tra kết quả:

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]

result_list = concatenate_lists(list1, list2)
print("Danh sách sau khi nối theo thứ tự sau:", result_list)

Kết quả:

Danh sách sau khi nối theo thứ tự sau: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Giải thích:

Danh sách mới result_list đã chứa các phần tử từ cả hai danh sách list1 list2 theo thứ tự sau nhau.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách viết một chương trình Python để nối hai danh sách theo thứ tự sau nhau. Việc sử dụng một hàm và toán tử + cho phép chúng ta thực hiện tác vụ này một cách dễ dàng và đơn giản. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về cách xử lý danh sách trong Python và sử dụng hàm để giải quyết các bài toán tương tự. Hãy tiếp tục học tập và thực hành để nâng cao kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top