BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa chuỗi rỗng khỏi danh sách chuỗi trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu một bài tập thú vị về List trong Python, đó là cách xóa các chuỗi rỗng khỏi danh sách chuỗi. Ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện bài tập này bằng một ví dụ cụ thể.

Xóa chuỗi rỗng khỏi danh sách chuỗi trong Python

Giả sử bạn có một danh sách chứa các chuỗi, bao gồm cả chuỗi rỗng, và bạn muốn loại bỏ tất cả các chuỗi rỗng khỏi danh sách đó. Điều này có thể xảy ra khi bạn đang xử lý dữ liệu nhập từ người dùng và muốn loại bỏ những phần tử không hợp lệ hoặc trống.

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện điều này bằng Python:

def remove_empty_strings(input_list):
    return [item for item in input_list if item != ""]

# Danh sách gốc chứa cả chuỗi rỗng
original_list = ["apple", "", "banana", "", "cherry", ""]

# Loại bỏ chuỗi rỗng khỏi danh sách
filtered_list = remove_empty_strings(original_list)

print("Danh sách gốc:", original_list)
print("Danh sách sau khi loại bỏ chuỗi rỗng:", filtered_list)

Kết quả khi chạy đoạn mã trên sẽ là:

Danh sách gốc: ['apple', '', 'banana', '', 'cherry', '']
Danh sách sau khi loại bỏ chuỗi rỗng: ['apple', 'banana', 'cherry']Trong ví dụ trên, chúng ta đã định nghĩa một hàm remove_empty_strings 

Trong ví dụ trên, mình đã định nghĩa một hàm remove_empty_strings nhận vào một danh sách và trả về một danh sách mới chỉ chứa các phần tử khác rỗng. Mình sử dụng một biểu thức danh sách để thực hiện việc lọc các phần tử khác rỗng từ danh sách gốc.

Trong Python, việc xóa chuỗi rỗng khỏi danh sách chuỗi là một tác vụ khá đơn giản, nhờ vào khả năng xử lý danh sách linh hoạt của ngôn ngữ. Bằng cách sử dụng các biểu thức danh sách và điều kiện phù hợp, bạn có thể dễ dàng loại bỏ các phần tử không mong muốn khỏi danh sách của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top