BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cập nhật tập 1 bằng cách thêm các mục từ tập 2, trừ các mục thông thường bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách cập nhật một tập hợp bằng cách thêm các phần tử từ một tập hợp khác, nhưng loại bỏ các phần tử chung. Điều này giúp bạn làm quen với việc cập nhật và thao tác trên tập hợp.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo hai tập hợp A và B.

Cập nhật tập hợp A bằng cách thêm các phần tử từ tập hợp B, nhưng loại bỏ các phần tử chung.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo hai tập hợp

Bắt đầu bằng cách khai báo hai tập hợp A và B. Dưới đây là ví dụ:

A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {4, 5, 6, 7, 8}

Bước 2: Cập nhật tập hợp A bằng cách thêm các phần tử từ tập hợp B

Để cập nhật tập hợp A bằng cách thêm các phần tử từ tập hợp B, nhưng loại bỏ các phần tử chung, mình sử dụng phương thức .difference() hoặc toán tử -.

new_elements = B - A
A.update(new_elements)

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in tập hợp A đã được cập nhật ra màn hình.

print("Tập hợp A sau khi cập nhật:", A)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình tập hợp A sau khi cập nhật:

Tập hợp A sau khi cập nhật: {1, 2, 3, 6, 7, 8}

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách cập nhật một tập hợp bằng cách thêm các phần tử từ một tập hợp khác, nhưng loại bỏ các phần tử chung. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với tập hợp và cách sử dụng các phép toán liên quan trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top