BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cập nhật tập hợp đầu tiên với các mục không tồn tại trong tập hợp thứ hai bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách cập nhật một tập hợp bằng cách chỉ thêm các phần tử từ tập hợp thứ nhất mà không có trong tập hợp thứ hai. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với việc thay đổi và cập nhật dữ liệu trong tập hợp.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo hai tập hợp đầu vào A và B.

Cập nhật tập hợp đầu tiên (A) bằng cách thêm các phần tử chỉ tồn tại trong tập hợp thứ nhất (A) mà không tồn tại trong tập hợp thứ hai (B).

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo hai tập hợp đầu vào

Đầu tiên, chúng ta cần khai báo hai tập hợp A và B. Dưới đây là ví dụ:

A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {3, 4, 5, 6, 7}

Bước 2: Cập nhật tập hợp đầu tiên

Để cập nhật tập hợp đầu tiên A với các phần tử chỉ tồn tại trong A mà không có trong B, chúng ta sử dụng phương thức .difference() hoặc toán tử -.

updated_set = A - B

hoặc

updated_set = A.difference(B)

Sau đó, chúng ta cập nhật tập hợp A bằng tập hợp updated_set.

A = updated_set

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in tập hợp A đã được cập nhật ra màn hình.

print("Tập hợp A sau khi cập nhật:", A)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình tập hợp A sau khi đã cập nhật:

Tập hợp A sau khi cập nhật: {1, 2}

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách cập nhật tập hợp bằng cách thêm các phần tử chỉ tồn tại trong tập hợp đầu tiên mà không tồn tại trong tập hợp thứ hai. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với tập hợp và thao tác cập nhật dữ liệu trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top