BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa các mục khỏi tập hợp cùng một lúc bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách xóa nhiều phần tử cùng một lúc khỏi một tập hợp. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với cách thực hiện thao tác xóa tập hợp trong Python.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo một tập hợp.

Xóa các mục 10, 20 và 30 khỏi tập hợp.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo tập hợp

Đầu tiên, mình cần khai báo một tập hợp. Dưới đây là ví dụ:

my_set = {10, 20, 30, 40, 50}

Bước 2: Xóa các mục khỏi tập hợp

Để xóa nhiều phần tử cùng một lúc khỏi tập hợp, chúng ta có thể sử dụng phương thức .difference_update().

elements_to_remove = {10, 20, 30}
my_set.difference_update(elements_to_remove)

Sau khi thực hiện thao tác này, tập hợp my_set sẽ chỉ còn chứa các phần tử không thuộc vào elements_to_remove.

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in tập hợp my_set sau khi xóa các phần tử.

print("Tập hợp sau khi xóa các mục:", my_set)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình tập hợp my_set sau khi xóa các mục:

Tập hợp sau khi xóa các mục: {40, 50}

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách xóa nhiều phần tử cùng một lúc khỏi một tập hợp bằng cách sử dụng phương thức .difference_update(). Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thao tác xóa tập hợp trong Python và cách sử dụng các phương thức liên quan trong cấu trúc dữ liệu set.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top