BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa các mục khỏi tập hợp cùng một lúc bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách xóa nhiều phần tử cùng một lúc khỏi một tập hợp. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với cách thực hiện thao tác xóa tập hợp trong Python.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo một tập hợp.

Xóa các mục 10, 20 và 30 khỏi tập hợp.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo tập hợp

Đầu tiên, mình cần khai báo một tập hợp. Dưới đây là ví dụ:

my_set = {10, 20, 30, 40, 50}

Bước 2: Xóa các mục khỏi tập hợp

Để xóa nhiều phần tử cùng một lúc khỏi tập hợp, chúng ta có thể sử dụng phương thức .difference_update().

elements_to_remove = {10, 20, 30}
my_set.difference_update(elements_to_remove)

Sau khi thực hiện thao tác này, tập hợp my_set sẽ chỉ còn chứa các phần tử không thuộc vào elements_to_remove.

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in tập hợp my_set sau khi xóa các phần tử.

print("Tập hợp sau khi xóa các mục:", my_set)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình tập hợp my_set sau khi xóa các mục:

Tập hợp sau khi xóa các mục: {40, 50}

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách xóa nhiều phần tử cùng một lúc khỏi một tập hợp bằng cách sử dụng phương thức .difference_update(). Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thao tác xóa tập hợp trong Python và cách sử dụng các phương thức liên quan trong cấu trúc dữ liệu set.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top