BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Loại bỏ các phần tử không chung cho cả set1 và set2 khỏi set1 bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách loại bỏ các phần tử không chung giữa hai tập hợp từ tập hợp đầu tiên. Điều này giúp bạn làm quen với cách thao tác với tập hợp và cách thực hiện loại bỏ dữ liệu.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo hai tập hợp set1 set2 dưới dạng đã cho.

Loại bỏ các phần tử không chung giữa hai tập hợp (set1 set2) khỏi tập hợp set1.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo hai tập hợp

Bắt đầu bằng cách khai báo hai tập hợp set1 set2 dưới dạng đã cho:

set1 = {10, 20, 30, 40, 50}
set2 = {30, 40, 50, 60, 70}

Bước 2: Loại bỏ các phần tử không chung khỏi tập hợp đầu tiên

Để loại bỏ các phần tử không chung giữa hai tập hợp khỏi tập hợp đầu tiên (set1), mình sử dụng phương thức .difference() hoặc toán tử -.

elements_to_remove = set1 - set2
set1.difference_update(elements_to_remove)

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in tập hợp set1 sau khi loại bỏ các phần tử không chung.

print("Tập hợp set1 sau khi loại bỏ các phần tử không chung:", set1)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình tập hợp set1 sau khi loại bỏ các phần tử không chung:

Tập hợp set1 sau khi loại bỏ các phần tử không chung: {30, 40, 50}

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách loại bỏ các phần tử không chung giữa hai tập hợp khỏi tập hợp đầu tiên. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thao tác với tập hợp và cách sử dụng các phép toán liên quan trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Top