BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Loại bỏ các phần tử không chung cho cả set1 và set2 khỏi set1 bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách loại bỏ các phần tử không chung giữa hai tập hợp từ tập hợp đầu tiên. Điều này giúp bạn làm quen với cách thao tác với tập hợp và cách thực hiện loại bỏ dữ liệu.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo hai tập hợp set1 set2 dưới dạng đã cho.

Loại bỏ các phần tử không chung giữa hai tập hợp (set1 set2) khỏi tập hợp set1.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo hai tập hợp

Bắt đầu bằng cách khai báo hai tập hợp set1 set2 dưới dạng đã cho:

set1 = {10, 20, 30, 40, 50}
set2 = {30, 40, 50, 60, 70}

Bước 2: Loại bỏ các phần tử không chung khỏi tập hợp đầu tiên

Để loại bỏ các phần tử không chung giữa hai tập hợp khỏi tập hợp đầu tiên (set1), mình sử dụng phương thức .difference() hoặc toán tử -.

elements_to_remove = set1 - set2
set1.difference_update(elements_to_remove)

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in tập hợp set1 sau khi loại bỏ các phần tử không chung.

print("Tập hợp set1 sau khi loại bỏ các phần tử không chung:", set1)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình tập hợp set1 sau khi loại bỏ các phần tử không chung:

Tập hợp set1 sau khi loại bỏ các phần tử không chung: {30, 40, 50}

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách loại bỏ các phần tử không chung giữa hai tập hợp khỏi tập hợp đầu tiên. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thao tác với tập hợp và cách sử dụng các phép toán liên quan trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top