BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Trả về một bộ mới gồm các mục giống hệt nhau từ hai bộ bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tập trung vào việc tạo một bộ mới bằng cách chứa các phần tử giống nhau từ hai tập hợp khác nhau. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với tập hợp và cách sử dụng các phép toán liên quan.

Bài tập

Cho trước hai tập hợp A và B:

A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {3, 4, 5, 6, 7}

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Tạo một bộ mới chứa các phần tử giống nhau từ hai tập hợp A và B.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Tạo bộ mới chứa các phần tử giống nhau

Để thực hiện bước này, mình có thể sử dụng phép toán giao của tập hợp để lấy ra các phần tử chung của hai tập hợp A và B. Trong Python, phép toán giao có thể được thực hiện bằng toán tử & hoặc phương thức .intersection().

common_elements = A & B

hoặc

common_elements = A.intersection(B)

Bước 2: In kết quả ra màn hình

Đơn giản chỉ cần sử dụng hàm print() để in bộ mới chứa các phần tử giống nhau ra màn hình.

print("Bộ mới chứa các phần tử giống nhau từ hai tập hợp A và B:", common_elements)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn nên in ra màn hình bộ mới chứa các phần tử giống nhau từ hai tập hợp A và B:

Bộ mới chứa các phần tử giống nhau từ hai tập hợp A và B: {3, 4, 5}

Thông qua bài tập này, bạn đã học cách sử dụng tập hợp và thực hiện các phép toán trên chúng để tạo ra một bộ mới chứa các phần tử giống nhau từ hai tập hợp ban đầu. Điều này giúp bạn nắm vững hơn về cách làm việc với tập hợp và cách sử dụng các phép toán liên quan trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top