BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Trả về một bộ mới gồm các mục giống hệt nhau từ hai bộ bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tập trung vào việc tạo một bộ mới bằng cách chứa các phần tử giống nhau từ hai tập hợp khác nhau. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với tập hợp và cách sử dụng các phép toán liên quan.

Bài tập

Cho trước hai tập hợp A và B:

A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {3, 4, 5, 6, 7}

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Tạo một bộ mới chứa các phần tử giống nhau từ hai tập hợp A và B.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Tạo bộ mới chứa các phần tử giống nhau

Để thực hiện bước này, mình có thể sử dụng phép toán giao của tập hợp để lấy ra các phần tử chung của hai tập hợp A và B. Trong Python, phép toán giao có thể được thực hiện bằng toán tử & hoặc phương thức .intersection().

common_elements = A & B

hoặc

common_elements = A.intersection(B)

Bước 2: In kết quả ra màn hình

Đơn giản chỉ cần sử dụng hàm print() để in bộ mới chứa các phần tử giống nhau ra màn hình.

print("Bộ mới chứa các phần tử giống nhau từ hai tập hợp A và B:", common_elements)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn nên in ra màn hình bộ mới chứa các phần tử giống nhau từ hai tập hợp A và B:

Bộ mới chứa các phần tử giống nhau từ hai tập hợp A và B: {3, 4, 5}

Thông qua bài tập này, bạn đã học cách sử dụng tập hợp và thực hiện các phép toán trên chúng để tạo ra một bộ mới chứa các phần tử giống nhau từ hai tập hợp ban đầu. Điều này giúp bạn nắm vững hơn về cách làm việc với tập hợp và cách sử dụng các phép toán liên quan trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top