BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chỉ nhận các mục duy nhất từ ​​hai tập hợp trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tập trung vào việc tạo một tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất từ cả hai tập hợp đầu vào. Điều này giúp bạn nắm vững cách làm việc với tập hợp và thao tác loại bỏ các phần tử trùng lặp.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo hai tập hợp đầu vào A và B.

Tạo một tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất từ cả hai tập hợp A và B.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo hai tập hợp đầu vào

Đầu tiên, mình cần khai báo hai tập hợp A và B. Dưới đây là ví dụ:

A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {3, 4, 5, 6, 7}

Bước 2: Tạo tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất

Để tạo một tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất từ cả hai tập hợp A và B, chúng ta có thể sử dụng toán tử | hoặc phương thức .union().

unique_elements = A | B

hoặc

unique_elements = A.union(B)

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Cuối cùng, mình sử dụng hàm print() để in tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất ra màn hình.

print("Tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất từ cả hai tập hợp A và B:", unique_elements)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất từ cả hai tập hợp A và B:

Tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất từ cả hai tập hợp A và B: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách sử dụng tập hợp để loại bỏ các phần tử trùng lặp và tạo một tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất từ hai tập hợp ban đầu. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với tập hợp và cách sử dụng các phép toán liên quan trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top