BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chỉ nhận các mục duy nhất từ ​​hai tập hợp trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tập trung vào việc tạo một tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất từ cả hai tập hợp đầu vào. Điều này giúp bạn nắm vững cách làm việc với tập hợp và thao tác loại bỏ các phần tử trùng lặp.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo hai tập hợp đầu vào A và B.

Tạo một tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất từ cả hai tập hợp A và B.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo hai tập hợp đầu vào

Đầu tiên, mình cần khai báo hai tập hợp A và B. Dưới đây là ví dụ:

A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {3, 4, 5, 6, 7}

Bước 2: Tạo tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất

Để tạo một tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất từ cả hai tập hợp A và B, chúng ta có thể sử dụng toán tử | hoặc phương thức .union().

unique_elements = A | B

hoặc

unique_elements = A.union(B)

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Cuối cùng, mình sử dụng hàm print() để in tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất ra màn hình.

print("Tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất từ cả hai tập hợp A và B:", unique_elements)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất từ cả hai tập hợp A và B:

Tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất từ cả hai tập hợp A và B: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách sử dụng tập hợp để loại bỏ các phần tử trùng lặp và tạo một tập hợp mới chứa các phần tử duy nhất từ hai tập hợp ban đầu. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với tập hợp và cách sử dụng các phép toán liên quan trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top