BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thêm danh sách các phần tử vào một tập hợp bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách thêm một danh sách các phần tử vào một tập hợp và khám phá cách tập hợp trong Python hoạt động.

Đề bài

Hãy viết một chương trình Python có chứa một tập hợp ban đầu rỗng. Tiếp theo, bạn sẽ có một danh sách các số nguyên đã cho: [2, 4, 6, 8, 10]. Nhiệm vụ của bạn là thêm tất cả các số trong danh sách này vào tập hợp ban đầu.

Sau đó, in ra tập hợp đã được cập nhật chứa tất cả các phần tử.

Thêm danh sách các phần tử vào một tập hợp bằng Python

Dưới đây là một đoạn mã mẫu thực hiện các bước trên:

# Khởi tạo tập hợp rỗng
my_set = set()

# Danh sách các số nguyên cần thêm vào tập hợp
numbers_to_add = [2, 4, 6, 8, 10]

# Thêm các số từ danh sách vào tập hợp
my_set.update(numbers_to_add)

# In tập hợp đã được cập nhật
print("Tập hợp sau khi thêm:", my_set)

Kết quả

Khi bạn chạy đoạn mã trên, bạn sẽ thấy kết quả sau:

Tập hợp sau khi thêm: {2, 4, 6, 8, 10}

Như bạn có thể thấy, tất cả các số từ danh sách đã được thêm vào tập hợp ban đầu một cách thành công.

Trong bài tập này, mình đã tìm hiểu cách thêm danh sách các phần tử vào một tập hợp trong Python bằng cách sử dụng phương thức update(). Việc này giúp ta quản lý và duy trì các phần tử duy nhất trong tập hợp một cách dễ dàng và hiệu quả.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top