BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Trả về một tập hợp gồm các phần tử có trong tập hợp A hoặc B, nhưng không thuộc cả hai bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách tạo một tập hợp mới chứa các phần tử chỉ thuộc một trong hai tập hợp A hoặc B, nhưng không thuộc cả hai. Điều này giúp bạn làm quen với việc sử dụng phép toán liên quan đến tập hợp và cách tạo tập hợp mới từ hai tập hợp.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo hai tập hợp A và B.

Tạo một tập hợp mới chứa các phần tử chỉ thuộc một trong hai tập hợp A hoặc B, nhưng không thuộc cả hai.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo hai tập hợp

Bắt đầu bằng cách khai báo hai tập hợp A và B. Dưới đây là ví dụ:

A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {4, 5, 6, 7, 8}

Bước 2: Tạo tập hợp mới chứa các phần tử chỉ thuộc một trong hai tập hợp

Để tạo một tập hợp mới chứa các phần tử chỉ thuộc một trong hai tập hợp A hoặc B, nhưng không thuộc cả hai, chúng ta sử dụng phương thức .symmetric_difference() hoặc toán tử ^.

new_set = A ^ B

hoặc

new_set = A.symmetric_difference(B)

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in tập hợp new_set ra màn hình.

print("Tập hợp mới chứa các phần tử chỉ thuộc một trong hai tập hợp A hoặc B, nhưng không thuộc cả hai:", new_set)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình tập hợp new_set chứa các phần tử chỉ thuộc một trong hai tập hợp A hoặc B, nhưng không thuộc cả hai:

Tập hợp mới chứa các phần tử chỉ thuộc một trong hai tập hợp A hoặc B, nhưng không thuộc cả hai: {1, 2, 3, 6, 7, 8}

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách sử dụng phép toán.symmetric_difference() hoặc toán tử ^ để tạo một tập hợp mới chứa các phần tử chỉ thuộc một trong hai tập hợp A hoặc B, nhưng không thuộc cả hai. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với tập hợp và cách sử dụng các phép toán liên quan trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top