BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Trả về một tập hợp gồm các phần tử có trong tập hợp A hoặc B, nhưng không thuộc cả hai bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách tạo một tập hợp mới chứa các phần tử chỉ thuộc một trong hai tập hợp A hoặc B, nhưng không thuộc cả hai. Điều này giúp bạn làm quen với việc sử dụng phép toán liên quan đến tập hợp và cách tạo tập hợp mới từ hai tập hợp.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo hai tập hợp A và B.

Tạo một tập hợp mới chứa các phần tử chỉ thuộc một trong hai tập hợp A hoặc B, nhưng không thuộc cả hai.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo hai tập hợp

Bắt đầu bằng cách khai báo hai tập hợp A và B. Dưới đây là ví dụ:

A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {4, 5, 6, 7, 8}

Bước 2: Tạo tập hợp mới chứa các phần tử chỉ thuộc một trong hai tập hợp

Để tạo một tập hợp mới chứa các phần tử chỉ thuộc một trong hai tập hợp A hoặc B, nhưng không thuộc cả hai, chúng ta sử dụng phương thức .symmetric_difference() hoặc toán tử ^.

new_set = A ^ B

hoặc

new_set = A.symmetric_difference(B)

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in tập hợp new_set ra màn hình.

print("Tập hợp mới chứa các phần tử chỉ thuộc một trong hai tập hợp A hoặc B, nhưng không thuộc cả hai:", new_set)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình tập hợp new_set chứa các phần tử chỉ thuộc một trong hai tập hợp A hoặc B, nhưng không thuộc cả hai:

Tập hợp mới chứa các phần tử chỉ thuộc một trong hai tập hợp A hoặc B, nhưng không thuộc cả hai: {1, 2, 3, 6, 7, 8}

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách sử dụng phép toán.symmetric_difference() hoặc toán tử ^ để tạo một tập hợp mới chứa các phần tử chỉ thuộc một trong hai tập hợp A hoặc B, nhưng không thuộc cả hai. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với tập hợp và cách sử dụng các phép toán liên quan trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Top