BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra xem hai tập hợp có phần tử chung nào không , nếu có hãy hiển thị các phần tử chung bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tập trung vào việc kiểm tra xem hai tập hợp có phần tử chung nào không và hiển thị các phần tử chung nếu có. Điều này giúp bạn hiểu cách kiểm tra tương tác giữa các tập hợp và cách truy xuất phần tử chung của chúng.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo hai tập hợp A và B.

Kiểm tra xem hai tập hợp có phần tử chung nào không.

Nếu có phần tử chung, hiển thị các phần tử đó.

Bước 1: Khai báo hai tập hợp

Bắt đầu bằng cách khai báo hai tập hợp A và B. Dưới đây là ví dụ:

A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {4, 5, 6, 7, 8}

Bước 2: Kiểm tra và hiển thị phần tử chung

Để kiểm tra xem hai tập hợp có phần tử chung nào không, mình có thể sử dụng phép toán giao hoặc phương thức .intersection(). Sau đó, mình kiểm tra xem tập hợp kết quả có rỗng hay không. Nếu không rỗng, ta sử dụng vòng lặp hoặc hàm join() để hiển thị các phần tử chung.

common_elements = A & B  # hoặc A.intersection(B)

if common_elements:
    common_elements_str = ", ".join(map(str, common_elements))
    print("Các phần tử chung của hai tập hợp: " + common_elements_str)
else:
    print("Không có phần tử chung giữa hai tập hợp.")

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình các phần tử chung của hai tập hợp A và B:

Các phần tử chung của hai tập hợp: 4, 5

Hoặc nếu không có phần tử chung:

Không có phần tử chung giữa hai tập hợp.

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách kiểm tra xem hai tập hợp có phần tử chung nào không và cách hiển thị các phần tử chung. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với tập hợp và cách sử dụng các phép toán liên quan trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top