BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đảo ngược tuple trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách đảo ngược một tuple, tức là thay đổi thứ tự của các phần tử trong tuple. Điều này giúp bạn làm quen với cách thao tác với tuple và biết cách thực hiện các thay đổi cơ bản.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo một tuple dưới dạng đã cho.

Đảo ngược thứ tự các phần tử trong tuple.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo một tuple

Bắt đầu bằng cách khai báo một tuple dưới dạng đã cho:

my_tuple = (10, 20, 30, 40, 50)

Bước 2: Đảo ngược thứ tự các phần tử trong tuple

Để đảo ngược thứ tự các phần tử trong tuple, chúng ta sử dụng phương thức [::-1].

reversed_tuple = my_tuple[::-1]

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in tuple đã được đảo ngược ra màn hình.

print("Tuple sau khi đảo ngược:", reversed_tuple)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình tuple sau khi đã được đảo ngược:

Tuple sau khi đảo ngược: (50, 40, 30, 20, 10)

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách đảo ngược thứ tự các phần tử trong một tuple bằng cách sử dụng phương thức [::-1]. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thao tác với tuple và cách sử dụng các phương thức liên quan trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top