BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Truy cập giá trị 20 từ bộ dữ liệu bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách truy cập một giá trị cụ thể từ một tuple lồng nhau, tức là một tuple chứa các tuple khác. Điều này giúp bạn làm quen với cách thao tác với tuple và biết cách truy cập dữ liệu từ các cấu trúc dữ liệu phức tạp.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo tuple lồng nhau dưới dạng đã cho.

Truy cập giá trị 20 từ tuple lồng nhau.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo tuple lồng nhau

Bắt đầu bằng cách khai báo tuple lồng nhau dưới dạng đã cho:

tuple1 = ("Orange", [10, 20, 30], (5, 15, 25))

Bước 2: Truy cập giá trị 20 từ tuple lồng nhau

Để truy cập giá trị 20 từ tuple lồng nhau, mình sử dụng chỉ số và trình tự truy cập từ trong ra ngoài.

value_20 = tuple1[1][1]

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in giá trị 20 ra màn hình.

print("Giá trị 20 từ tuple lồng nhau:", value_20)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình giá trị 20 từ tuple lồng nhau:

Giá trị 20 từ tuple lồng nhau: 20

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách truy cập các giá trị từ một tuple lồng nhau bằng cách sử dụng chỉ số và trình tự truy cập từ trong ra ngoài. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thao tác với tuple và cách truy xuất dữ liệu từ các cấu trúc dữ liệu phức tạp trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Top