BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Truy cập giá trị 20 từ bộ dữ liệu bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách truy cập một giá trị cụ thể từ một tuple lồng nhau, tức là một tuple chứa các tuple khác. Điều này giúp bạn làm quen với cách thao tác với tuple và biết cách truy cập dữ liệu từ các cấu trúc dữ liệu phức tạp.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo tuple lồng nhau dưới dạng đã cho.

Truy cập giá trị 20 từ tuple lồng nhau.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo tuple lồng nhau

Bắt đầu bằng cách khai báo tuple lồng nhau dưới dạng đã cho:

tuple1 = ("Orange", [10, 20, 30], (5, 15, 25))

Bước 2: Truy cập giá trị 20 từ tuple lồng nhau

Để truy cập giá trị 20 từ tuple lồng nhau, mình sử dụng chỉ số và trình tự truy cập từ trong ra ngoài.

value_20 = tuple1[1][1]

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in giá trị 20 ra màn hình.

print("Giá trị 20 từ tuple lồng nhau:", value_20)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình giá trị 20 từ tuple lồng nhau:

Giá trị 20 từ tuple lồng nhau: 20

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách truy cập các giá trị từ một tuple lồng nhau bằng cách sử dụng chỉ số và trình tự truy cập từ trong ra ngoài. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thao tác với tuple và cách truy xuất dữ liệu từ các cấu trúc dữ liệu phức tạp trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top