BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp một bộ gồm các bộ theo phần tử thứ 2 trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách sắp xếp một bộ chứa các bộ con theo giá trị của phần tử thứ hai trong mỗi bộ con. Điều này giúp bạn làm quen với cách thao tác với tuple và biết cách sắp xếp dữ liệu theo một tiêu chí cụ thể.

Bài tập sắp xếp một bộ gồm các bộ theo phần tử

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo một tuple chứa các bộ con dưới dạng đã cho.

Sắp xếp tuple các bộ con theo giá trị của phần tử thứ hai trong mỗi bộ con.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo một tuple

Bắt đầu bằng cách khai báo một tuple chứa các bộ con dưới dạng đã cho:

tuple1 = (('a', 23), ('b', 37), ('c', 11), ('d', 29))

Bước 2: Sắp xếp theo giá trị phần tử thứ hai

Để sắp xếp tuple các bộ con theo giá trị của phần tử thứ hai, bạn có thể sử dụng hàm sorted() với tham số key là một hàm lambda trích xuất giá trị phần tử thứ hai từ mỗi bộ con.

sorted_tuple = sorted(tuple1, key=lambda x: x[1])

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng vòng lặp để in từng bộ con sau khi đã sắp xếp ra màn hình.

print("Tuple các bộ con sau khi sắp xếp:")
for item in sorted_tuple:
    print(item)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình các bộ con sau khi đã sắp xếp theo giá trị của phần tử thứ hai:

Tuple các bộ con sau khi sắp xếp:
('c', 11)
('a', 23)
('d', 29)
('b', 37)

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách sắp xếp một bộ chứa các bộ con theo giá trị của phần tử thứ hai trong mỗi bộ con. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thao tác với tuple và cách sắp xếp dữ liệu trong Python theo một tiêu chí cụ thể.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top