BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sao chép các phần tử cụ thể từ bộ này sang bộ mới trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách sao chép các phần tử cụ thể từ một tuple sang một tuple mới bằng Python. Điều này giúp bạn làm quen với cách thao tác với tuple và biết cách sao chép dữ liệu.

Bài tập sao chép các phần tử cụ thể

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo một tuple dưới dạng đã cho.

Sao chép các phần tử 44 và 55 từ tuple ban đầu sang một tuple mới.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo một tuple

Bắt đầu bằng cách khai báo một tuple dưới dạng đã cho:

tuple1 = (11, 22, 33, 44, 55, 66)

Bước 2: Sao chép các phần tử cụ thể sang tuple mới

Để sao chép các phần tử cụ thể từ tuple ban đầu sang một tuple mới, bạn có thể sử dụng cách khởi tạo tuple mới với các giá trị tương ứng.

tuple2 = (44, 55)

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in tuple mới ra màn hình.

print("Tuple mới sau khi sao chép các phần tử:", tuple2)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình tuple mới sau khi sao chép các phần tử cụ thể:

Tuple mới sau khi sao chép các phần tử: (44, 55)

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách sao chép các phần tử cụ thể từ một tuple sang một tuple mới. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thao tác với tuple và cách thực hiện các thao tác cơ bản trên chúng trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top