BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sao chép các phần tử cụ thể từ bộ này sang bộ mới trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách sao chép các phần tử cụ thể từ một tuple sang một tuple mới bằng Python. Điều này giúp bạn làm quen với cách thao tác với tuple và biết cách sao chép dữ liệu.

Bài tập sao chép các phần tử cụ thể

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo một tuple dưới dạng đã cho.

Sao chép các phần tử 44 và 55 từ tuple ban đầu sang một tuple mới.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo một tuple

Bắt đầu bằng cách khai báo một tuple dưới dạng đã cho:

tuple1 = (11, 22, 33, 44, 55, 66)

Bước 2: Sao chép các phần tử cụ thể sang tuple mới

Để sao chép các phần tử cụ thể từ tuple ban đầu sang một tuple mới, bạn có thể sử dụng cách khởi tạo tuple mới với các giá trị tương ứng.

tuple2 = (44, 55)

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in tuple mới ra màn hình.

print("Tuple mới sau khi sao chép các phần tử:", tuple2)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình tuple mới sau khi sao chép các phần tử cụ thể:

Tuple mới sau khi sao chép các phần tử: (44, 55)

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách sao chép các phần tử cụ thể từ một tuple sang một tuple mới. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thao tác với tuple và cách thực hiện các thao tác cơ bản trên chúng trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top