BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sửa đổi bộ dữ liệu trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách sửa đổi một phần tử lồng nhau trong một tuple. Điều này giúp bạn làm quen với cách thao tác với tuple và biết cách thay đổi dữ liệu bên trong nó.

Bài tập sửa đổi bộ dữ liệu

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo một tuple dưới dạng đã cho.

Sửa đổi mục đầu tiên (22) của danh sách bên trong tuple thành 222.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo một tuple

Bắt đầu bằng cách khai báo một tuple dưới dạng đã cho:

tuple1 = (11, [22, 33], 44, 55)

Bước 2: Sửa đổi mục đầu tiên trong danh sách

Để sửa đổi mục đầu tiên (22) của danh sách bên trong tuple, bạn cần truy cập đến danh sách và thay đổi giá trị tại vị trí đó.

tuple1[1][0] = 222

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in tuple đã sửa đổi ra màn hình.

print("Tuple sau khi sửa đổi:", tuple1)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình tuple sau khi đã sửa đổi:

Tuple sau khi sửa đổi: (11, [222, 33], 44, 55)

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách sửa đổi một phần tử lồng nhau trong một tuple. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thao tác với tuple và cách thay đổi dữ liệu bên trong các cấu trúc dữ liệu phức tạp trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top