BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sửa đổi bộ dữ liệu trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách sửa đổi một phần tử lồng nhau trong một tuple. Điều này giúp bạn làm quen với cách thao tác với tuple và biết cách thay đổi dữ liệu bên trong nó.

Bài tập sửa đổi bộ dữ liệu

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo một tuple dưới dạng đã cho.

Sửa đổi mục đầu tiên (22) của danh sách bên trong tuple thành 222.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo một tuple

Bắt đầu bằng cách khai báo một tuple dưới dạng đã cho:

tuple1 = (11, [22, 33], 44, 55)

Bước 2: Sửa đổi mục đầu tiên trong danh sách

Để sửa đổi mục đầu tiên (22) của danh sách bên trong tuple, bạn cần truy cập đến danh sách và thay đổi giá trị tại vị trí đó.

tuple1[1][0] = 222

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in tuple đã sửa đổi ra màn hình.

print("Tuple sau khi sửa đổi:", tuple1)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình tuple sau khi đã sửa đổi:

Tuple sau khi sửa đổi: (11, [222, 33], 44, 55)

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách sửa đổi một phần tử lồng nhau trong một tuple. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thao tác với tuple và cách thay đổi dữ liệu bên trong các cấu trúc dữ liệu phức tạp trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top