BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Giải nén bộ dữ liệu thành 4 biến trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách giải nén một tuple trong Python thành bốn biến và hiển thị giá trị của từng biến. Điều này giúp bạn làm quen với cách giải nén và truy cập dữ liệu từ các tuple bằng Python.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo tuple dưới dạng đã cho.

Giải nén tuple thành bốn biến.

In giá trị của từng biến ra màn hình.

Bước 1: Khai báo tuple

Bắt đầu bằng cách khai báo tuple dưới dạng đã cho:

tuple2 = (50, 60, 70, 80)

Bước 2: Giải nén tuple thành bốn biến

Để giải nén tuple thành bốn biến, bạn chỉ cần gán các giá trị trong tuple cho các biến tương ứng.

var1, var2, var3, var4 = tuple2

Bước 3: In giá trị của từng biến ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in giá trị của từng biến ra màn hình.

print("Giá trị của biến var1:", var1)
print("Giá trị của biến var2:", var2)
print("Giá trị của biến var3:", var3)
print("Giá trị của biến var4:", var4)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình giá trị của từng biến sau khi giải nén:

Giá trị của biến var1: 50
Giá trị của biến var2: 60
Giá trị của biến var3: 70
Giá trị của biến var4: 80

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách giải nén một tuple thành các biến riêng lẻ và cách truy cập giá trị của từng biến. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với tuple và cách sử dụng giải nén để truy xuất dữ liệu một cách thuận tiện trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top