BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Giải nén bộ dữ liệu thành 4 biến trong Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách giải nén một tuple trong Python thành bốn biến và hiển thị giá trị của từng biến. Điều này giúp bạn làm quen với cách giải nén và truy cập dữ liệu từ các tuple bằng Python.

Bài tập

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo tuple dưới dạng đã cho.

Giải nén tuple thành bốn biến.

In giá trị của từng biến ra màn hình.

Bước 1: Khai báo tuple

Bắt đầu bằng cách khai báo tuple dưới dạng đã cho:

tuple2 = (50, 60, 70, 80)

Bước 2: Giải nén tuple thành bốn biến

Để giải nén tuple thành bốn biến, bạn chỉ cần gán các giá trị trong tuple cho các biến tương ứng.

var1, var2, var3, var4 = tuple2

Bước 3: In giá trị của từng biến ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in giá trị của từng biến ra màn hình.

print("Giá trị của biến var1:", var1)
print("Giá trị của biến var2:", var2)
print("Giá trị của biến var3:", var3)
print("Giá trị của biến var4:", var4)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình giá trị của từng biến sau khi giải nén:

Giá trị của biến var1: 50
Giá trị của biến var2: 60
Giá trị của biến var3: 70
Giá trị của biến var4: 80

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách giải nén một tuple thành các biến riêng lẻ và cách truy cập giá trị của từng biến. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc với tuple và cách sử dụng giải nén để truy xuất dữ liệu một cách thuận tiện trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top