BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm số lần xuất hiện của mục 50 từ một bộ bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách đếm số lần xuất hiện của một mục cụ thể trong một tuple. Điều này giúp bạn làm quen với cách thao tác với tuple và biết cách đếm dữ liệu dựa trên một giá trị.

Bài tập đếm số lần xuất hiện của mục 50

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo một tuple dưới dạng đã cho.

Đếm số lần xuất hiện của mục 50 trong tuple.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo một tuple

Bắt đầu bằng cách khai báo một tuple dưới dạng đã cho:

tuple1 = (50, 10, 60, 70, 50)

Bước 2: Đếm số lần xuất hiện của mục 50

Để đếm số lần xuất hiện của mục 50 trong tuple, bạn có thể sử dụng phương thức count().

count_50 = tuple1.count(50)

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in kết quả ra màn hình.

print("Số lần xuất hiện của mục 50 trong tuple:", count_50)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình số lần xuất hiện của mục 50 trong tuple:

Số lần xuất hiện của mục 50 trong tuple: 2

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách đếm số lần xuất hiện của một mục cụ thể trong một tuple bằng cách sử dụng phương thức count(). Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thao tác với tuple và cách thực hiện các thao tác cơ bản trên chúng trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top