BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm số lần xuất hiện của mục 50 từ một bộ bằng Python

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách đếm số lần xuất hiện của một mục cụ thể trong một tuple. Điều này giúp bạn làm quen với cách thao tác với tuple và biết cách đếm dữ liệu dựa trên một giá trị.

Bài tập đếm số lần xuất hiện của mục 50

Hãy viết một chương trình Python thực hiện các bước sau:

Khai báo một tuple dưới dạng đã cho.

Đếm số lần xuất hiện của mục 50 trong tuple.

In kết quả ra màn hình.

Bước 1: Khai báo một tuple

Bắt đầu bằng cách khai báo một tuple dưới dạng đã cho:

tuple1 = (50, 10, 60, 70, 50)

Bước 2: Đếm số lần xuất hiện của mục 50

Để đếm số lần xuất hiện của mục 50 trong tuple, bạn có thể sử dụng phương thức count().

count_50 = tuple1.count(50)

Bước 3: In kết quả ra màn hình

Sử dụng hàm print() để in kết quả ra màn hình.

print("Số lần xuất hiện của mục 50 trong tuple:", count_50)

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, chương trình của bạn sẽ in ra màn hình số lần xuất hiện của mục 50 trong tuple:

Số lần xuất hiện của mục 50 trong tuple: 2

Thông qua bài tập này, bạn đã nắm vững cách đếm số lần xuất hiện của một mục cụ thể trong một tuple bằng cách sử dụng phương thức count(). Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thao tác với tuple và cách thực hiện các thao tác cơ bản trên chúng trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top